Nawigacja

Aktualności

Najważniejsze informacje dotyczące otwartego dostępu teraz w jednym miejscu

24.02.2021

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego dostępna jest nowa podstrona dotycząca tematyki otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z pełnymi informacjami dotyczącymi procedury badania równowagi ekonomicznej.

Zamieszczone na nowej stronie informacje uwzględniają wprowadzone niedawno zmiany, czyli utratę mocy prawnej stosowanego od 2015 r. rozporządzenia wykonawczego[1] oraz wymagania wynikające z nowego aktu prawnego[2]. Każdy zainteresowany tematyką otwartego dostępu może zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które zostały przedstawione w bardziej przystępnej formie zestawu najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi (FAQ – otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych).

Przewoźnicy planujący uruchomienie nowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz podmioty uprawnione do złożenia wniosku o badanie równowagi ekonomicznej znajdą najważniejsze informacje w jednym miejscu:

  • forma i terminy wnoszenia wniosków wraz z formularzami do pobrania,
  • procedura badania równowagi ekonomicznej,
  • ochrona poufności przekazywanych informacji,
  • opłaty z tytułu złożenia wniosku,
  • dotychczas złożone powiadomienia oraz
  • decyzje dot. otwartego dostępu wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

W listopadzie 2020 r. Urząd Transportu Kolejowego przedstawił do konsultacji projekt poradnika „Powiadomienie aplikanta oraz metodyka badania równowagi ekonomicznej w postępowaniach w sprawie przyznania otwartego dostępu”. Opracowanie przybliża zasady prowadzenia przez Prezesa UTK postępowań dotyczących otwartego dostępu, w tym procedurę badania równowagi ekonomicznej. Do Urzędu wpłynęło 37 uwag o charakterze formalnym lub merytorycznym od 5 podmiotów. Po analizie zasadności zgłoszonych uwag, metodyka badania równowagi ekonomicznej zostanie opublikowana na stronie Urzędu w zaktualizowanej wersji.

 

 

[1] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz. UE L 239, z 12 sierpnia 2014 r., str. 1)

[2] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz. Urz. UE L 294 z 21 listopada 2018 r., str. 5)

do góry