Nawigacja

Aktualności

Nabór do unijnej grupy eksperckiej ds. transportu lądowego towarów niebezpiecznych

28.04.2020

Do 8 maja interesariusze działający na szeroko pojętym rynku przewozu towarów niebezpiecznych mogą zgłaszać kandydatów do grupy eksperckiej. Wyłonieni w ten sposób specjaliści mają wspierać Komisję Europejską w przygotowaniu aktów prawnych związanych z lądowym transportem towarów niebezpiecznych.

Komisja Europejska ogłosiła otwarty nabór na członków grupy eksperckiej ds. transportu lądowego towarów niebezpiecznych. Ogłoszenie skierowane jest do podmiotów działających w szeroko rozumianym obszarze przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji branżowych, firm konsultingowych, jednostek naukowo-badawczych. Grupa ekspertów będzie liczyć do 70 członków.

Zadania grupy eksperckiej

Grupa ekspercka będzie wspierać Komisję w przygotowaniu aktów delegowanych w obszarze regulowanym:

  • dyrektywą 2008/68/WE w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (akty delegowane przyjmowane  w związku ze zmianami w RID/ADR/ADN),
  • dyrektywą 2010/35/UE w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych,
  • dyrektywą 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych.

Praca w grupie eksperckiej

Grupa ekspercka będzie spotykać się dwa razy w roku. Językiem roboczym będzie język angielski.

Przedstawiciele delegowani przez członków grupy eksperckiej powinni systematycznie brać udział w spotkaniach. Powinni być przygotowani do dyskusji na temat zagadnień ujętych w agendzie spotkania i wspierać Komisję swoją fachową wiedzą w obszarach, w których są ekspertami.

Procedura naboru

Wniosek należy złożyć do 8 maja 2020 r. do Komisji Europejskiej (Dyrektoriatu Generalnego ds. Mobilności). Formularz wniosku znajduje się w ogłoszeniu o otwartym naborze zamieszczonym na stronie Komisji Europejskiej.

We wniosku należy wskazać, w jakim obszarze aplikujący podmiot zapewni wsparcie eksperckie, wskazać osoby, które będą delegowane do udziału w spotkaniach z ramienia aplikującego podmiotu oraz załączyć życiorys zawodowy wyznaczonej osoby/wyznaczonych osób. Koszty udziału ekspertów w spotkaniach są pokrywane przez podmioty delegujące – członków grupy eksperckiej.

do góry