Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „Dostępność – szansą na rozwój”

09.04.2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu komercjalizacji produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach – „Dostępność – szansą na rozwój”. Celem konkursu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie od 5 do 26 maja 2020 r.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację działań szkoleniowych i doradczych w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. O środki w ramach tego projektu mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego i na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców, organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego oraz organizacje związkowe.

Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski w podziale na 5 makroregionów. Dostępna w konkursie alokacja całkowita wynosi 27 000 000,00 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Na terenie każdego makroregionu realizowany będzie 1 projekt, co oznacza, że w konkursie wybranych do dofinansowania zostanie maksymalnie 5 projektów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA). Ocena wniosków zakończy się najpóźniej w ciągu 164 dni od dnia zakończenia naboru.

Konkurs realizowany jest przez PARP w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, typ projektu 6 w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, jego regulamin, kryteria wyboru projektów oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz PARP – Centrum Rozwoju MSP. 

do góry