Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań Sygnatariuszem „Deklaracji kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

06.02.2020

Uczestnictwo w tworzeniu bezpiecznej kolei, rozpowszechnianie dobrych praktyk, wzbudzanie zaufania społecznego – to niektóre korzyści jakie niesie za sobą udział w projekcie Kultury Bezpieczeństwa. Zapraszamy do przystąpienia do Deklaracji. Najbliższe uroczyste popisanie Deklaracji nastąpi w marcu.

Deklaracja kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym została stworzona w 2016 r. z myślą o uczestnikach rynku kolejowego. Promuje ona aktywność w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego, które jest kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.  

Grono Sygnatariuszy Deklaracji liczy już 200 podmiotów. Są wśród nich Minister Infrastruktury, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy, użytkownicy bocznic kolejowych, a także jednostki naukowe i badawcze, jednostki certyfikujące, kancelarie prawnicze, stowarzyszenia i media.

Podpisanie Deklaracji jest wyrazem oświadczenia woli przestrzegania i stosowania się do następujących zasad:

  • bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
  • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
  • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  • odchodzenie od przypisywania winy,
  • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
  • zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  • ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Jednym z kluczowych elementów Deklaracji jest cykliczny Konkurs Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, w którym Sygnatariusze Deklaracji mogą promować wdrażane przez siebie rozwiązania ukierunkowane na propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa oraz kreować w sposób bezpośredni bezpieczeństwo polskiej kolei. Celem konkursu jest możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z promowaniem kultury bezpieczeństwa.

Wszelkie pytania dotyczące przystąpienia do Deklaracji można kierować na adres kultura@utk.gov.pl. Informacje o dotychczasowych działaniach związanych z kulturą bezpieczeństwa oraz z Deklaracją można znaleźć w dziale Kultura bezpieczeństwa. Aby przystąpić do Deklaracji należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie UTK.

do góry