Nawigacja

Aktualności

Prezes UTK w składzie Rady Dostępności

21.01.2020

Przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych oraz środowisk osób z niepełnosprawnościami spotkali się, aby wspólnie rozmawiać o planowanych działaniach podejmowanych w ramach Programu Dostępność Plus. W pracach Rady uczestniczył dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK. Posiedzenie Rady Dostępności w nowym składzie poświęcone było omówieniu kwestii wdrożenia przepisów ustawy o dostępności. Poruszono także zagadnienia związane z realizacją projektów już rozpoczętych dla szkół, uczelni, przychodni oraz gmin i organizacji pozarządowych.

Podczas posiedzenia Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak wręczyła nominacje członkom Rady Dostępności i przyjęto regulamin prac. ‑ Dziś otwieramy nowy rozdział w działalności Rady Dostępności – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak i dodała - W tym gronie nie musimy przekonywać się do tego, że dostępność jest ważna, potrzebna i konieczna. Wśród nas są najlepsi eksperci z tej dziedziny, a także reprezentanci środowisk, dla których dostępność jest szczególnie istotna.

Powołanie do nowego składu Rady otrzymał dr inż. Ignacy Góra Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. - UTK od lat działa na rzecz poprawy dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnością. Przy Prezesie UTK działa Zespół zadaniowy i Forum UTK na rzecz osób z niepełnosprawnością – przypomniał Prezes UTK. – W tym roku pracujemy nad projektem wyposażenia stacji i przystanków kolejowych w podnośniki ułatwiające osobom poruszającym się na wózkach wsiadanie i wysiadanie do/z pociągów. Naszą inicjatywę poparło m.in. Ministerstwo Infrastruktury i zdecydowana większość marszałków województw. Pomocna w zwiększeniu dostępności może być również inicjatywa ujednolicenia formularza zgłoszeniowego dotyczącego zgłoszenie potrzeby pomocy podczas podróży oraz skrócenie pierwotnego, 48-godzinnego okresu zgłoszenia potrzeby pomocy – dodał Góra.

UTK wspólnie z PFRON realizuje również projekt skierowany do przewoźników kolejowych i autobusowych. Do 2023 r. kilka tysięcy pracowników spółek kolejowych zostanie przeszkolonych przez ekspertów z UTK w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością.

Rada Dostępności to grupa ekspertów reprezentujących różne środowiska. Wśród nich są przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz eksperci ds. dostępności. Członkowie Rady Dostępności posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dostępności, rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz znają rozwiązania, które najlepiej posłużą realizacji tych potrzeb. Wśród członków rady są także osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które najlepiej znają bariery w naszym otoczeniu i przestrzeni publicznej.

Do głównych zadań rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach prawnych wynikających z potrzeb w zakresie dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności oraz przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w programie.

do góry