Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC dla umów zawieranych w 2020 roku

02.01.2020

Przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Minimalna suma gwarancyjna tego ubezpieczenia ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 2 stycznia 2020 r. wynosi 4.2571 zł (tabela nr 001/A/NBP/2020). Dlatego minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC przewoźnika kolejowego, zawieranego w 2020 r., wynosi równowartość w złotych:

- 100 000 euro, tj. 425 710,00 zł w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych;

- 250 000 euro, tj. 1 064 275,00 zł w odniesieniu do przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą;

- 2 500 000 euro, tj. 10 642 750,00 zł w odniesieniu do pozostałych przewoźników.

Jednocześnie w umowach ubezpieczenia, które zostały zawarte w euro, należy wskazać informacje o kursie, jaki zostanie zastosowany do ustalania kwoty polisy.  W innym przypadku ubezpieczenie może nie spełniać wymogu minimalnej sumy gwarancyjnej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego rekomenduje ponadto, aby poziom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostosowany był do rodzaju i wielkości prowadzonych przewozów towarowych i pasażerskich, z uwzględnieniem obowiązkowych kwot minimalnych.

Więcej informacji na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC przewoźników kolejowych wraz z analizą poziomu ubezpieczeń znajduje się w artykule dotyczącym badania poziomu zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1033)
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. Urz. UE L 29 z 5 lutego 2015 r., s. 3-10).

 

do góry