Nawigacja

Aktualności

Spełnienie wymagań normy dotyczącej palności materiałów stosowanych w pojazdach kolejowych

21.10.2019

Norma PN-EN 45545 określa wymagania dotyczące właściwości ogniowej materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach kolejowych. Wskazuje metody i warunki badań oraz wymagane właściwości ogniowe. Obowiązek jej stosowania istnieje w przypadku oceny pojazdu na zgodność z wymaganiami europejskimi określonymi we właściwych technicznych specyfikacjach interoperacyjności – TSI oraz z wymaganiami krajowymi określonymi w Liście Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Norma PN-EN 45545 dopuszcza możliwość potwierdzenia zgodności w zakresie właściwości ogniowych materiałów:

  • na podstawie certyfikatu;
  • na podstawie sprawozdań z badań właściwości ogniowych materiałów i/lub podzespołów;
  • na podstawie obu powyżej wskazanych dokumentów.

W konsekwencji dopuszczalna jest każda z podanych metod weryfikacji zgodności z normą PN-EN 45545.  Wybór zastosowanej w tym zakresie metody pozostawiony jest wnioskodawcy.

Istotny jest także wymóg wprowadzony w pkt 4.2.10.2.1. ppkt 3) TSI LOC&PAS

w celu zapewnienia stałych właściwości produktu i procesu produkcji wymaga się, co następuje:

— świadectwo potwierdzające zgodność materiału z normą, wydawane niezwłocznie po zbadaniu materiału, jest poddawane przeglądowi co 5 lat,

— jeżeli właściwości produktu ani procesu produkcyjnego się nie zmieniły i nie wprowadzono zmian do wymagań (TSI), wówczas nie ma potrzeby wykonywania nowych badań takiego materiału; świadectwo należy zaktualizować jedynie w zakresie daty wydania.

O ile dla stwierdzenia zgodności z normą PN-EN 45545 należy wykazać się wynikami badań, certyfikatem lub oboma tymi dokumentami, o tyle dla stwierdzenia zgodności z TSI wymagane jest przedstawienie certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 45545. Po analizie brzmienia TSI LOC&PAS w wersji angielskiej nie ma przy tym wątpliwości, że zwrot „świadectwo” należy rozumieć jako certyfikat w rozumieniu normy PN-EN 45545.

 

do góry