Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezumowne korzystanie ze stacji pasażerskich PKP – Prezes UTK podtrzymał swoje stanowisko.

15.10.2019

Prezes UTK utrzymał w mocy decyzje stwierdzające, że Przewozy Regionalne, Arriva RP oraz Koleje Dolnośląskie naruszyły przepisy z zakresu kolejnictwa, korzystając ze stacji pasażerskich zarządzanych przez PKP bez zawartej umowy i nie uiszczając należnych opłat.

Po ponownym przeanalizowaniu całości materiału dowodowego, Prezes UTK utrzymał w mocy decyzje nakładające na przewoźników obowiązek zawarcia z operatorem infrastruktury usługowej umowy określającej m.in. prawa i obowiązki operatora i przewoźnika kolejowego. Zdaniem Prezesa UTK, przewoźnik nabywa prawo do korzystania z usług świadczonych w obiekcie infrastruktury usługowej tylko po zawarciu umowy. Udostępnienie stacji pasażerskiej polega m.in. na umożliwieniu użytkowania przez podróżnych  dworca kolejowego oraz na udostępnieniu przewoźnikom kolejowym powierzchni przeznaczonej do odprawy podróżnych. Prezes UTK konsekwentnie twierdzi, że przewoźnicy korzystają ze stacji pasażerskiej umożliwiając korzystanie z niej swoim klientom – pasażerom.

W składanych wnioskach o ponowne rozpatrzenie sprawy wielokrotnie pojawiało się odwołanie do wyroku z 10 lipca 2019 r., w którym  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że perony należy kwalifikować jako infrastrukturę kolejową, za którą pobierana powinna być opłata za minimalny dostęp. Wyrok ten jednak nie zwalnia przewoźników z obowiązku zawierania umów na dostęp do stacji pasażerskich w części dotyczącej dworców kolejowych. Sama kwestia prawidłowej kwalifikacji infrastruktury peronowej, mogąca mieć wpływ na wysokość opłat za korzystanie ze stacji pasażerskich, jest przedmiotem odrębnych postępowań prowadzonych przez Prezesa UTK.

Z treścią decyzji mogą się Państwo zapoznać w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK pod numerami 33, 35 i 37.

 

do góry