Nawigacja

Aktualności

UTK działa na rzecz podróżnych z niepełnosprawnością

18.09.2019

Wyposażenie stacji kolejowych w urządzenia ułatwiające osobom z niepełnosprawnością wsiadanie do pociągów oraz jednolity formularz zgłoszenia podróży były jednymi z tematów poruszonych podczas spotkania Zespołu zadaniowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zespół funkcjonuje przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego kontynuuje działania na rzecz poprawy dostępności transportu kolejowego dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. W siedzibie Urzędu odbyło się kolejne spotkanie funkcjonującego przy Prezesie UTK Zespołu zadaniowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w skład którego wchodzą przedstawiciele pasażerskich przewoźników kolejowych, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Polskich Kolei Państwowych S.A.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat postępu prac w ramach inicjatywy Prezesa UTK, dotyczącej wyposażenia stacji kolejowych w urządzenia ułatwiające osobom z niepełnosprawnością wsiadanie do pociągów. Obecnie na całej polskiej sieci kolejowej dostępne są jedynie cztery mobilne platformy, które ułatwiają wejście lub wyjście z pokładu pociągu na peron osobom poruszającym się na wózkach. W związku z tym Prezes UTK wystąpił do PKP PLK z propozycją wyposażenia stacji kolejowych w urządzenia, które w innych krajach zachodniej Europy są już standardem. - Oprócz pomocy udzielanej na terenie dworców kolejowych oraz na pokładzie pociągów, szczególnie istotne jest zapewnienie właściwej asysty podczas wsiadania i wysiadania do/z pociągu. Proces ten musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich procedur, gwarantujących bezpieczeństwo pasażerów oraz drużyn konduktorskich. Dlatego tak istotne jest, by – poza cyklicznymi, kompleksowymi szkoleniami pracowników kolei w tym zakresie – systematycznie rozwijany był również zasób urządzeń, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością w bezpieczny i bezproblemowy sposób mogłyby podróżować – wskazał dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK w wystąpieniu do PKP PLK.

Podczas spotkania poruszono także temat wdrożenia przez wszystkich przewoźników kolejowych jednolitego, internetowego formularza, w celu ułatwienie osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom zgłoszenia potrzeby pomocy podczas podróży. Obowiązek takiego zgłoszenia wynika z przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Wprawdzie zgodnie z przepisami takie zgłoszenia powinny być przekazywane najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem podróży, jednak w wyniku inicjatywy Prezesa UTK większość przewoźników kolejowych skróciła ten okres. Jednolity formularz umożliwi pasażerom złożenie w jednym miejscu zgłoszenia dotyczącego potrzeby pomocy podczas podróży – niezależnie od tego, ilu przejazdów takie zgłoszenie będzie dotyczyło. Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas spotkania, wdrożenie jednolitego formularza powinno nastąpić do końca tego roku.

Członkowie Zespołu mieli również okazję poznać szczegóły dotyczące nowych obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tzw. ustawa o dostępności). Ustawa (z wyłączeniem wybranych przepisów) wejdzie w życie 20 września 2019 r. i oprócz ustalenia podstawowych wymagań w zakresie zapewnienia dostępności przez określone podmioty, wyznaczy również m.in. system certyfikacji dostępności w Polsce.

W trakcie posiedzenia Zespołu przedstawiciele Urzędu zaprezentowali założenia oraz aktualny postęp prac w projekcie, który UTK, jako partner, realizuje wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Instytutem Transportu Samochodowego. Projekt, który rozpoczął się w bieżącym roku, a zakończy się w 2023 r., zakłada m.in. przeszkolenie minimum 5000 pracowników sektora transportu kolejowego i autobusowego, którzy bezpośrednio obsługują osoby z niepełnosprawnością. W ramach projektu, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zostaną przeprowadzone praktyczne szkolenia oraz przygotowane scenariusze szkoleń dla przewoźników.

do góry