Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiana wysokości opłat za odwołania od rozstrzygnięć Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

13.09.2019

Przypominamy, że od 21 sierpnia 2019 r. opłaty od odwołania od decyzji, apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wnoszone do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynoszą 1000 zł. Zażalenie na postanowienie wymaga opłaty 500 zł. Jest to związane ze zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Stronie niezadowolonej z  decyzji wydanej przez Prezesa UTK przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prawo to dotyczy spraw rozstrzygających w kwestiach:

  • przyznania otwartego dostępu na trasie krajowej lub międzynarodowej,
  • przydzielenia zdolności przepustowej,
  • wykorzystania zdolności przepustowej,
  • zatwierdzającej projekt cennika zarządcy infrastruktury w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej lub odmawiającej jego zatwierdzenia;
  • nakładającej karę pieniężną (za naruszenie przepisów art. 66 ust. 1 ustawy).

Od 21 sierpnia 2019 r. , w sprawach rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, opłata od odwołania od decyzji Prezesa UTK wynosi 1000 zł (tyle samo wynosi opłata od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie), natomiast od zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – 500 zł.  Dotychczas opłaty te wynosiły odpowiednio 100 zł i 50 zł. Zmiana wysokości opłat ma zastosowanie do odwołań i zażaleń wnoszonych od dnia 21 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna:

  • art. 13b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, ze zm.
  • art. 32 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785, ze zm.)
  • ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469), która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2019 r.

 

do góry