Nawigacja

Aktualności

Zastosowanie rozporządzenia 402/2013 w praktyce

26.08.2019

Zarządzanie ryzykiem jest podstawowym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo systemu kolejowego. Pozwala identyfikować potencjalne zagrożenia i monitorować związane z ich zaistnieniem ryzyko. Wdrażanie środków kontroli ryzyka zapobiega incydentom lub wypadkom kolejowym i ogranicza ich skutki.

Urząd Transportu Kolejowego prezentuje scenariusze zawierające przykłady realizacji procesu zarządzania ryzykiem w toku inwestycji infrastrukturalnych i taborowych, zgodnie z rozporządzeniem 402/2013.  Materiał ma przekazać informacje i wskazówki dotyczące zharmonizowanego prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem w przypadku wprowadzania zmian o charakterze organizacyjnym, technicznym i eksploatacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w treści rozporządzenia 402/2013. Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców funkcjonujących w sektorze transportu kolejowego.

Przedstawione scenariusze obrazują zastosowanie procesu zarządzania ryzykiem, wskazują jakie konkretne czynności podejmowane są przez podmioty stosujące proces zarządzania ryzykiem w danych sytuacjach i jakie są rezultaty tych czynności.

Scenariusze zostały opracowane dla następujących przypadków:

  • oceny zmiany dla zmiany technicznej polegającej na budowie sieci trakcyjnej na odcinku dotąd niezelektryfikowanym;
  • oceny zmiany dla zmiany organizacyjnej polegającej na outsourcingu usług szkoleniowych;
  • oceny zmiany dla zmiany technicznej i organizacyjnej polegającej na wprowadzeniu nowego typu pojazdu;
  • oceny zmiany dla zmiany organizacyjnej polegającej na łączeniu/podziale/likwidacji podmiotów lub jednostek organizacyjnych;
  • oceny zmiany dla zmiany technicznej polegającej na zabudowie nowej sprężarki wraz ze zmianą sposoby jej zasilania na lokomotywie;
  • oceny zmiany dla zmiany technicznej polegającej na zabudowie samoczynnej blokady liniowej;
  • oceny zmiany dla zmiany technicznej polegającej na modernizacji kabiny maszynisty dla lokomotywy SM-42;
  • oceny zmiany dla zmiany technicznej polegającej na odnowieniu infrastruktury linii kolejowej;
  • oceny zmiany dla zmiany technicznej polegającej na zabudowie urządzeń bezpieczeństwa w pojeździe kolejowym;
  • ceny zmiany dla zmiany technicznej polegającej na modernizacji pojazdu kolejowego.

Zapewnienie bezpieczeństwa systemu kolejowego determinuje odpowiedzialność przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, a także producentów i poddostawców (podwykonawców), przez co rola wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka nabiera szczególnego znaczenia. Uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług wymaga umiejętności rzetelnej identyfikacji zagrożeń oraz zarządzania ryzykiem, które są z tymi zagrożeniami związane. Odpowiednie i rzetelne stosowanie tego procesu pozwala kierownictwu danego przedsiębiorstwa upewnić się, że wprowadzane zmiany są właściwie zarządzane, a ryzyka z nimi związane mogą być skutecznie kontrolowane. Bez rzetelnego przeprowadzenia procesu identyfikacji zagrożeń przedsiębiorstwo nie jest w stanie skutecznie analizować ryzyka związanego ze zmianą.

 

 

 

do góry