Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zastosowanie staroużytecznych wyrobów kolejowych w inwestycjach infrastrukturalnych

21.08.2019

Staroużyteczne wyroby kolejowe, które są zdatne do ponownego użytku, można stosować w modernizowanych i odnawianych inwestycjach infrastrukturalnych. Warunkiem jest spełnienie przez całą inwestycję (podsystem) wymagań zasadniczych. To jedna z głównym tez stanowiska w sprawie oceny zgodności podsystemów strukturalnych, w których zastosowano staroużyteczne wyroby kolejowe.

W ramach realizacji inwestycji infrastrukturalnych niekiedy ze względów ekonomicznych celowe jest zastosowanie wyrobów staroużytecznych. Ponowne wykorzystanie wyrobów stroużytecznych przepisy prawa regulują bardzo wybiórczo. Postulat opracowania stanowiska UTK został zgłoszony przez wykonawców inwestycji podczas warsztatów prowadzonych w ramach Akademii UTK. Stanowisko przygotowane przez Prezesa UTK zostało skonsultowane z głównymi odbiorcami dokumentu: zarządcami infrastruktury, producentami podsystemów oraz jednostkami notyfikowanymi.

Przez wyrób staroużyteczny rozumiemy między innymi elementy infrastruktury nadające się do dalszej eksploatacji, zdemontowane i zamontowane ponownie w tej samej lub innej lokalizacji. Stanowisko prezentuje przykłady klasyfikacji wyrobów w celu zaliczenia ich do wyrobów stroużytecznych. Prezentuje również zasady prowadzenia oceny podsystemów infrastruktura, energia i sterowanie urządzenia przytorowe z zastosowanymi wyrobami staroużytecznymi. Stanowisko bazuje na uregulowaniach dotyczących oceny ryzyka na podstawie przepisów rozporządzenia nr 402/2013.

Główne tezy stanowiska brzmią następująco:

  1. Wykorzystanie wyrobu staroużytecznego powinno być każdorazowo poprzedzone oceną ryzyka w ramach podsystemu. Podmiot przeprowadzający tę ocenę i decydujący o wykorzystaniu wyrobów staroużytecznych ponosi odpowiedzialność za stwierdzenie ich przydatności do stosowania.
  2. Odpowiedzialność za spełnienie wymagań zasadniczych przez podsystem z zastosowanymi wyrobami staroużytecznymi ponosi podmiot wystawiający deklarację weryfikacji WE podsystemu.
  3. Dla staroużytecznych wyrobów co do zasady nie jest wymagane wystawienie deklaracji zgodności z typem ani deklaracji zgodności lub przydatności do stosowania. Fakt zastosowania wyrobów staroużytecznych powinien być odnotowany w dokumentacji z przebiegu weryfikacji podsystemu.

Stanowisko zostało opublikowane w dziale Stanowiska Prezesa UTK.

do góry