Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dwie spółki LEO Express wnioskują o otwarty dostęp

25.06.2019

Urząd Transportu Kolejowego otrzymał dwa jednobrzmiące wnioski od Leo Express s.r.o. oraz od Leo Express Global a.s. o przyznanie otwartego dostępu na trasie Praga - Wrocław. Obaj przewoźnicy wnioskują o zgodę na wykonywanie kursów przez pięć lat od 15 grudnia 2019 r.

Przewoźnicy planują jeździć od piątku do poniedziałku, w tym jeden kurs w piątki z Pragi do Wrocławia, dwie pary (tam i z powrotem) w soboty i niedziele oraz kurs z Wrocławia do Pragi w poniedziałek. Wskazują, że głównym celem proponowanych połączeń jest wykonywanie połączeń międzynarodowych w relacji Praga – Wrocław.

Wnioski zostały złożone 8 kwietnia (Leo Express s.r.o.) oraz 18 kwietnia 2019 r. (Leo Express Global a.s.), jednak były niekompletne i niespójne. Uzupełnienia zostały złożone do UTK 30 i 31 maja. 

Przed wydaniem decyzji może zostać zbadany wpływ nowych połączeń na już funkcjonujące. Takie badanie następuje tylko na wniosek. Zainteresowani mają cztery tygodnie na jego złożenie. Termin ten rozpoczyna bieg od 24 czerwca 2019 r. czyli od dnia publikacji informacji na stronie UTK.

Aby przewoźnik z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej mógł świadczyć usługi w Polsce, musi spełnić kilka warunków: posiadać licencję, certyfikaty bezpieczeństwa część A i B oraz przyznaną decyzję o otwartym dostępie. Licencja i certyfikat bezpieczeństwa część A wydane w dowolnym kraju unijnym zachowują ważność na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej bez żadnych dodatkowych formalności. Część B certyfikatu bezpieczeństwa potwierdza spełnienie wymagań niezbędnych do bezpiecznego wykonywania przewozów kolejowych na danej sieci kolejowej i jest ważna tylko w kraju wydania.

Zarówno LEO Express Global a. s., jak i Leo Express s.r.o. posiadają licencje oraz certyfikaty bezpieczeństwa część A wydane w Czechach. Leo Express Global a.s. posiada certyfikat część B ważny do 20 kwietnia 2022 r. wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Leo Express s.r.o., jak oświadczył we wniosku, jest w trakcie procedury uzyskiwania certyfikatu bezpieczeństwa w cz. B. Spółka złożyła wniosek 18 czerwca 2019 r. Wydanie certyfikatu cz. B. stanowi przedmiot odrębnego postępowania przed Prezesem UTK.

Kolejnym dokumentem potrzebnym zagranicznemu przewoźnikowi do uruchomienia pociągów na danej trasie jest decyzja w sprawie otwartego dostępu na trasie międzynarodowej. Przed wydaniem decyzji regulator może zbadać cel główny nowej proponowanej usługi lub jej wpływ na równowagę ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych. Prezes UTK badania dokonuje jednak wyłącznie na wniosek podmiotów uprawnionych.

W przypadku badania celu głównego sprawdzane jest, czy celem uruchomienia nowego połączenia przez przewoźnika jest rzeczywiście usługa przewozu pasażerów między krajami członkowskimi, czy też realizacja usługi nastawiona jest na przewóz w obrębie jednego państwa. Prezes UTK bada ten cel na wniosek m.in. organu, który podpisał umowę o świadczenie usług publicznych transportu kolejowego (np. Minister Infrastruktury lub samorząd województwa) lub przedsiębiorstwa kolejowego wykonującego przewozy na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, na trasie, na której świadczone mają być nowe usługi.

Prezes UTK, również na wniosek, może badać wpływ na równowagę ekonomiczną zawartej umowy PSC (Public Service Contract). W tym przypadku uprawnionym do złożenia wniosku są m.in. przedsiębiorstwo kolejowe  czy organizator publicznego transportu zbiorowego (będący stronami umowy PSC obejmującą stację początkową i stację końcową proponowanej nowej usługi). Równowaga ekonomiczna może być zagrożona, jeśli nowa usługa ma znaczący, negatywny wpływ na rentowność usług świadczonych w ramach umowy o świadczenie usług publicznych lub na koszty netto przyznania tej umowy.

W 2017 r. Prezes UTK wydał pozytywna decyzję dla LEO Express na przejazdy na trasie Praha hl. n. – Kraków Główny.

do góry