Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Forum UTK na rzecz dostępnej kolei

18.06.2019

Pierwszy raz zebrali się uczestnicy „Forum UTK na rzecz dostępnej kolei”. Forum to inicjatywa Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, która umożliwi identyfikację barier, konsultację propozycji rozwiązań i wymianę doświadczeń między instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w zwiększenie dostępności usług publicznych.

„Forum UTK na rzecz dostępnej kolei” skupia osoby i instytucje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się. Przedstawiciele organizacji będą pomagać identyfikować bariery, które ograniczają lub uniemożliwiają rozwój dostępności transportu kolejowego. – Głos środowisk, które Państwo reprezentujecie jest dla nas bardzo ważny. Będzie to dla nas bezpośredni sygnał o tym co trzeba zmieniać i co wymaga jeszcze poprawy – do uczestników spotkania zwrócił się Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Jestem przekonany, że wspólnie jesteśmy w stanie podjąć działania, które pozwolą znacznie zwiększyć dostępność kolei dla wszystkich pasażerów – dodał. Analizy UTK wykazały, że najwięcej problemów z dostępnością w transporcie kolejowym dotyczy trzech grup niepełnosprawności: dysfunkcji wzroku, słuchu oraz fizycznych ograniczeń w poruszaniu się.

Uczestnicy Forum będą również konsultować propozycje rozwiązań, których celem jest poprawa dostępności transportu kolejowego. Pozwoli to na wyciąganie konstruktywnych wniosków co do rozwiązań, które są i będą w przyszłości wdrażane przez różne instytucje, a których celem będzie poprawa dostępności. - Dużą nadzieję pokładamy również w Państwa doświadczeniach i wiedzy co do rozwiązań, które są już stosowane np. w innych sektorach czy krajach, a które mogą być przykładami dobrych praktyk, mających potencjał zastosowania na polskiej kolei – mówił Ignacy Góra, Prezes UTK. Istotnym elementem Forum jest również transfer wiedzy co do możliwości i źródeł finansowania projektów, które mają potencjał poprawy dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnościami.

W pierwszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Głuchych, Fundacji Integracja, Spółdzielni Socjalnej "FADO", Fundacji Polska Bez Barier, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

Przy Prezesie UTK funkcjonuje również Zespół zadaniowy ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W jego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich pasażerskich przewoźników kolejowych, PKP S.A. oraz PKP PLK S.A. Zadaniem tego zespołu jest m.in. opracowywanie i wdrażanie spójnych rozwiązań ukierunkowanych na poprawę dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością, jak również bieżące reagowanie na problemy dotyczące współpracy pomiędzy podmiotami kolejowymi w tym zakresie.  UTK aktywnie włączyło się w program „Dostępność Plus”.

  • „Forum UTK na rzecz dostępnej kolei” skupia osoby i instytucje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się
    „Forum UTK na rzecz dostępnej kolei” skupia osoby i instytucje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się
do góry