Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powstaje Grupa Użytkowników ERTMS w Polsce

14.05.2019

Koordynacja wdrażania ERTMS, analiza doświadczeń europejskich oraz stworzenie forum wymiany informacji – to główne cele przyświecające powstaniu Grupy Użytkowników ERTMS w Polsce. Wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym na polskiej sieci jest strategicznym przedsięwzięciem, od którego w znacznej mierze zależy podniesienie w najbliższych latach poziomu bezpieczeństwa i konkurencyjności kolei.

Wdrożenie ERTMS jest jednym z priorytetowych projektów ”Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”,  przyjętej uchwałą Rady Ministrów. W Strategii wskazuje się na konieczność wdrożenia ERTMS jako elementu implementacji systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (telematyki transportowej) we wszystkich rodzajach transportu.  Dokument ten odwołuje się do Krajowego Programu Kolejowego w którym zobowiązano się do połączenia do 2023 r. ośrodków wojewódzkich zmodernizowanymi liniami kolejowymi, co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h oraz wdrożenia ERTMS na najważniejszych szlakach kolejowych. Krajowy Plan wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie” przewiduje stopniowe wyposażanie w system ERTMS głównych linii kolejowych Polski w perspektywie do 2050 r. W latach 2017-2050 przewiduje się w sumie wyposażenie ok. 7 900 km linii w system ETCS oraz objęcie 13 680 km linii systemem GSM-R.

Z doświadczeń europejskich wynika, że wdrażanie ERTMS jest procesem wysoce złożonym. Złożoność ta wynika z wielości interesariuszy (producenci, zarządcy infrastruktury, przewoźnicy, jednostki notyfikowane, maszyniści), ze zmian w specyfikacjach, czy z nadal niewielkich doświadczeń z eksploatacji systemu. Istnieje zatem potrzeba funkcjonowania stałej platformy komunikacji między interesariuszami.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego postanowił powołać Grupę Użytkowników ERTMS w Polsce. Do zadań zespołu należeć będzie w szczególności:

  • identyfikacja i analiza barier utrudniających niezakłócone działanie systemu ERTMS w Polsce oraz formułowanie zaleceń odnośnie ich usunięcia;
  • analiza i wymiana doświadczeń z wdrażania i eksploatacji ERTMS w Polsce i w Unii Europejskiej, w tym materiałów prezentowanych na europejskich grupach roboczych dotyczących systemu;
  • identyfikacja, formułowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk we wdrażaniu ERTMS;
  • opiniowanie i konsultowanie dokumentów dotyczących wdrażania ERTMS w Unii Europejskiej oraz  w Polsce;
  • publikacja na stronie internetowej UTK wskazanych i zatwierdzonych przez Przewodniczącego Grupy wyników analiz i prac Grupy.

Członkiem Grupy Użytkowników ERTMS mogą być przedstawiciele każdego przedsiębiorcy uczestniczącego we wdrażaniu ERTMS w Polsce (w szczególności przedstawiciele zarządcy infrastruktury, przewoźników, producentów urządzeń ERTMS oraz taboru kolejowego, jednostek notyfikowanych).

Zapraszamy interesariuszy do zgłaszania udziału w pracach grupy z podaniem nazwisk, stanowisk oraz danych kontaktowych proponowanych osób na adres utk@utk.gov.pl do 24 maja 2019 r.

do góry