Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK zaprasza do podpisania „Deklaracji kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

25.03.2019

Uczestnictwo w tworzeniu bezpiecznej kolei, rozpowszechnianie dobrych praktyk, wzbudzanie zaufania społecznego – to tylko część korzyści jakie niesie za sobą udział w projekcie Kultury Bezpieczeństwa. Zachęcamy by przystąpić do Deklaracji.

Deklaracja kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym została stworzona z myślą o wszystkich uczestnikach rynku kolejowego. Promuje ona aktywność w podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Podpisanie Deklaracji jest wyrazem oświadczenia woli przestrzegania i stosowania się do poniższych zasad:

  • bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
  • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
  • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  • odchodzenie od przypisywania winy,
  • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
  • zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  • ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Grono Sygnatariuszy Deklaracji liczy obecnie 186 przedstawicieli rynku kolejowego. Są wśród nich Minister Infrastruktury, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Komendant Główny Policji, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy, użytkownicy bocznic kolejowych, a także jednostki naukowe i badawcze, jednostki certyfikujące, kancelarie prawnicze, stowarzyszenia i media.

Jednym z kluczowych elementów Deklaracji jest również cyklicznie organizowany Konkurs Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, w którym Sygnatariusze Deklaracji mogą promować wdrażane przez siebie rozwiązania ukierunkowane na propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa oraz kreować w sposób bezpośredni bezpieczeństwo polskiej kolei. Celem konkursu, oprócz corocznego nagradzania osób lub przedsiębiorców najbardziej aktywnych w działaniach podnoszących stopień bezpieczeństwa transportu kolejowego, jest możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konkursu oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z promowaniem kultury bezpieczeństwa.

Wszelkie pytania lub wątpliwości można kierować na adres kultura@utk.gov.pl. Informacje o dotychczasowych działaniach związanych z kulturą bezpieczeństwa oraz z Deklaracją można znaleźć w dziale Kultura bezpieczeństwa. Aby przystąpić do Deklaracji należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie UTK.

do góry