Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wytyczne dla jednostek notyfikowanych

15.03.2019

Przygotowany przez UTK katalog zasad działania jednostek notyfikowanych ma służyć jako wytyczne w jej codziennej działalności podczas procesów weryfikacji WE. Są to również wskazówki dla zarządców infrastruktury i wykonawców modernizacji na temat zakresu współpracy z jednostkami notyfikowanymi.

Jednostka notyfikowana odgrywa szczególnie istotną rolę w procesie oceny zgodności podsystemów z wymaganiami zasadniczymi. Praca wykonywana przez jednostkę notyfikowaną powinna zatem cechować się najwyższą starannością oraz dokładnością, a jej jakość nie może budzić wątpliwości.  Jednostki notyfikowane powinny zachowywać bezstronność, a ich pracownicy powinni być wolni od nacisków i zależności finansowych, handlowych bądź jakichkolwiek innych, które mogłyby wpłynąć na wydawane oceny.

Prezentujemy wytyczne dotyczące dokumentacji z przebiegu weryfikacji WE, które zostały zaakceptowane przez jednostki notyfikowane podczas spotkania w UTK 25 stycznia 2019 r.:

 1. Dokumentacja weryfikacji przygotowana przez jednostkę notyfikowaną powinna być na tyle szczegółowa, żeby móc bez wątpliwości ustalić, które dowody świadczą o spełnieniu jakich wymagań.
 2. Dokumentacja weryfikacji przygotowana przez jednostkę notyfikowaną powinna odzwierciedlać wymagania określone dla danego modułu zgodnie z decyzją 2010/713/UE
  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (Dz. U. UE L 319 z 4 grudnia 2010 r., str. 41) oraz przepisami krajowymi np. § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interoperacyjności systemu kolei z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz. U. poz. 934).
 3. Dowody wskazywane przez jednostkę notyfikowaną powinny być adekwatne dla potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w TSI. Przykładowo należy unikać powoływania się na instrukcje wewnętrzne zarządcy infrastruktury jako dowód spełnienia wymagań, gdyż nie oznacza to jeszcze, że instrukcja została faktycznie zastosowana w danej inwestycji w sposób prawidłowy.
 4. Jednostka notyfikowana powinna sporządzać szczegółowy raport z oględzin w terenie, wskazujący jakie sprawdzenia zostały dokonane i z jakim wynikiem.
 5. Dokumentacja weryfikacji przygotowana przez jednostkę notyfikowaną powinna jasno obrazować, jakie weryfikacje zostały wykonane na poszczególnych etapach oceny.
 6. Jednostka notyfikowana powinna dokonywać weryfikacji w zleconym zakresie i w jasny sposób wskazywać w dokumentacji punkty niepodlegające ocenie.
 7. Jednostka notyfikowana powinna stosować te moduły oceny zgodności w zakresie oceny wymagań krajowych danego podsystemu, które dla tego podsystemu wynikają z TSI.
 8. Jednostka notyfikowana powinna komunikować się z wykonawcą pisemnie, robocze ustalenia powinny być protokołowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakres weryfikacji.
 9. Dokumentacja dotycząca utrzymania podsystemu powinna odnosić się do warunków określonych w poszczególnych TSI (rozdziały 4.5 poszczególnych TSI).

Kierowanie się powyższymi wytycznymi pozwoli na budowanie jednolitych standardów w działalności jednostek notyfikowanych.

 

 

do góry