Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja zaleceń z Raportów PKBWK wydanych w 2018 r.

19.03.2019

UTK rozpoczął coroczne zbieranie informacji o realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. 5 kwietnia 2019 r. mija wyznaczony przez Prezesa UTK termin składania informacji przez autoryzowanych zarządców infrastruktury, certyfikowanych przewoźników kolejowych oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów.

Prezes UTK w połowie marca 2019 r. przekazał zalecenia do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego. Adresaci pism powinni w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2019 r. przekazać informacje o podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach zmierzających do realizacji zaleceń PKWBK wydanych w 2018 roku, a więc zaleceń z Raportu rocznego za 2017 r., Raportu PKBWK/01/2018, PKBWK/02/2018, PKBWK/03/2018, PKBWK/04/2018, PKBWK/05/2018, PKBWK/06/2018 oraz PKBWK/07/2018.

Informację należy przekazać w następującej formie:

  1. wypełnić wspólny dla wszystkich Raportów plik z tabelą  (plik 2 Tabela do wypełnienia dot. realizacji zaleceń z Raportów PKBWK wydanych w 2018 r.);
  2. wypełnioną tabelę należy odesłać w edytowalnej formie (jako plik Excel) na adres: zalecenia@utk.gov.pl.

Dla każdego z zaleceń należy udzielić następujących informacji:

  1. wskazać nazwę zagrożenia, dla którego wdrażane środki bezpieczeństwa powiązane są z realizacją zalecenia;
  2. wskazać wartość poziomu ryzyka oraz określić, czy wartość ta jest akceptowalna;
  3. wskazać dowód z oceny ryzyka oraz dodatkowe środki bezpieczeństwa (jeżeli dotyczą) a także dowód ze środków bezpieczeństwa;
  4. etap realizacji (Nie dotyczy, W trakcie realizacji, Zrealizowano, Podjęto działania alternatywne);
  5. procent realizacji (0-100%);
  6. data realizacji.

W przypadku zaznaczenia opcji „Nie dotyczy” należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.

Podmioty mają obowiązek realizacji zaleceń poprzez podjęcie działań alternatywnych, adekwatnych do wymagań i przyczyniających się do zwiększenia bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania tabeli zawarte zostały w instrukcji.

Wszystkie materiały dostępne są w zakładce „Zalecenia bezpieczeństwa” na stronie UTK.

W kwestii pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa (tel. 22 749 14 60) lub za pomocą poczty elektronicznej zalecenia@utk.gov.pl.

do góry