Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

IV pakiet kolejowy zaczyna działać

25.02.2019

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej uruchomiła tzw. punkt kompleksowej obsługi (One Stop Shop, OSS). To internetowa aplikacja umożliwiająca składanie wniosków o uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego. Jest to pierwszy krok do rozpoczęcia praktycznego stosowania przepisów IV pakietu kolejowego. Niektóre obowiązki wynikające z nowego prawa należy stosować także w Polsce już od 16 czerwca 2019 r., mimo że IV pakiet zacznie obowiązywać w naszym kraju od połowy 2020 r.

OSS dostępny jest pod adresem https://www.era.europa.eu/content/one-stop-shop-online_en. Aplikacja umożliwia przygotowanie dokumentacji dla wniosków składanych do Agencji o uzyskanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu dla pojazdów kolejowych wykorzystywanych międzynarodowo. Wymóg ten będzie miał zastosowanie również do wagonów towarowych oznaczonych skrótem „TEN”, zgodnych z pkt 7.1.2 Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Wagony towarowe”[1]. Wagony takie uzyskują obecnie zezwolenie w jednym państwie członkowskim, które jest automatycznie uznawane również w innych krajach Unii Europejskiej. Zdecydowana większość wagonów towarowych produkowanych obecnie na rynek zarówno polski, jak i europejski spełnia te warunki. Od 16 czerwca 2019 r., aby takie wagony mogły uzyskać zezwolenie na wprowadzenie do obrotu ważne w całej Unii, niezbędne będzie jednak wystąpienie z wnioskiem do Agencji za pośrednictwem systemu OSS.

W połowie tego roku kończy się również okres przejściowy, w trakcie którego zarządcy infrastruktury nie muszą występować do Agencji z wnioskiem o zatwierdzenie rozwiązań technicznych przytorowej części Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Preautoryzacja ERTMS – bo tak często określa się tę procedurę – jest całkowicie nowym procesem dotyczącym wyłącznie zarządców infrastruktury. Zgodnie z art. 55 ust. 3 dyrektywy 2016/797[2] zatwierdzeniu przez Agencję nie podlegają projekty, w których etap procedur przetargowych lub zawierania umów zakończył się przed dniem 16 czerwca 2019 r. Dla projektów niespełniających tych kryteriów niezbędne będzie zatem wystąpienie ze stosownym wnioskiem do Agencji (również za pośrednictwem systemu OSS), kierując się wskazówkami określonymi w zaleceniu Komisji z dnia 18 lipca 2018 r.[3]

Producenci i dysponenci pojazdów, a także zarządcy infrastruktury powinni pamiętać o tych uwarunkowaniach i uwzględniać je w ogłaszanych przetargach i podpisywanych kontraktach. Na opisane wymagania bez wpływu pozostaje wydłużenia przez Polskę okresu przejściowego wprowadzenia IV pakietu do 16 czerwca 2020 r.

 

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 321/2013 z dnia 13 marca 2013 r. dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 2006/861/WE (Dz. URz. UE L 104 z 12 kwietnia 2013 r., str. 1, z późn. zm.).

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2016 r. o interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 26 maja 2016 r., str. 44).

[3] Zalecenie Komisji z 18 lipca 2018 r. w sprawie wytycznych dotyczących zharmonizowanego wdrożenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Unii (Dz. Urz. UE C 253 z 19 lipca 2018 r., str. 1).

do góry