Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla wykonawców inwestycji infrastrukturalnych

18.02.2019

Wykonawca - jako właściciel procesu inwestycyjnego powinien dbać o zabezpieczenie swoich interesów - tak brzmi główna konkluzja warsztatów dla wykonawców inwestycji infrastrukturalnych, które odbyły się 13 lutego w Urzędzie Transportu Kolejowego. Wykonawca odpowiedzialny za inwestycję musi też mieć na uwadze cel końcowy - spełnienie wymagań zasadniczych, gdyż to on wystawia deklarację weryfikacji WE.

Przedstawiciele firm z sektora budowlanego omawiali sposób, w jaki należy stosować procedury służące zapewnieniu, że modernizowana infrastruktura spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, utrzymania, ochrony środowiska i dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Warsztaty opierały się na wymianie doświadczeń i analizie rzeczywistych przypadków. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli branży budowlanej i  specjaliści z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Warsztaty pozwoliły na przekazanie praktycznych wskazówek dla wykonawców modernizacji:

  1. Podmiotem, który ponosi odpowiedzialność za zapewnienie spełnienia wymagań dla zrealizowanej inwestycji, zgodnie z ustaleniami kontraktowymi z inwestorem, jest wykonawca.  To on podpisuje deklarację weryfikacji WE podsystemu,  zatem to na nim ciąży największa odpowiedzialność w procesie inwestycyjnym na kolei. Musi więc przyjąć proaktywna postawę i szczegółowo weryfikować dokumenty dotyczące oceny zgodności otrzymywane zarówno od jednostek notyfikowanych jak i od dostawców wyrobów.
  2. Istotne jest ustalenie precyzyjnego zakresu robót z inwestorem. Odpowiedzialność za spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei ciąży na wykonawcy tylko w zakresie prac objętym umową (wraz z odniesieniami do interfejsów) i w tym zakresie istnieje obowiązek przeprowadzenia certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.
  3. Wykonawca inwestycji powinien ustalić, które wymagania wynikające z technicznych specyfikacji interoperacyjności i z Listy Prezesa UTK mają zastosowanie do zleconego zakresu robót. Jest to kluczowe dla ustalenia pełnego zakresu certyfikacji.
  4. Niezależność jednostki notyfikowanej wyklucza możliwość wpływu wykonawcy na jej ocenę oraz uniemożliwia udzielanie rad w przeprowadzanym procesie weryfikacji. Nie oznacza jednak bezkrytycznego podejścia do wyników pracy jednostki, zwłaszcza biorąc pod uwagą odpowiedzialność za spełnienie wymagań zasadniczych ciążącą na wykonawcy. Wykonawca powinien korzystać z możliwości zgłaszania zastrzeżeń do jednostki co do sposobu i rzetelności przeprowadzanej weryfikacji.
  5. Aby otrzymać od Prezesa UTK zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu, wykonawca musi uzyskać „końcowy” certyfikat weryfikacji WE podsystemu od jednostki notyfikowanej. Certyfikat pośredni ze swojej istoty nie potwierdza spełnienia wszystkich właściwych wymagań.
  6. Wykonawcy powinni szczególnie dokładnie analizować deklaracje zgodności z typem wyrobów, na które świadectwo dopuszczenia zostało wydane przed 31 maja 2014 r. Więcej informacji na ten temat znajduje się w stanowisku Prezesa UTK.
  7. Jednym z kluczowych warunków zapewnienia bezpieczeństwa realizowanej inwestycji, jest proaktywne podejście do zarządzania ryzykiem w oparciu o rozporządzenie 402/2013.

W toku dyskusji omówiono też szczegółowe zagadnienia związane z rozumieniem kompletności dokumentacji z weryfikacji WE, szczegółowością zapisów, dowodami potwierdzającymi spełnienie wymagań zasadniczych. Wykonawcy przedstawili również swoje postulaty dotyczące stosowania wyrobów staroużytecznych czy weryfikacji kompatybilności przy modernizacji sieci trakcyjnej. Zagadnienia te zostaną rozważone przy przygotowaniu kolejnych stanowisk Prezesa UTK.

 

 

 

do góry