Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przypomnienie o wymaganiach dla wyrobów i inwestycji infrastrukturalnych

06.02.2019

System kolei musi spełniać wymagania zasadnicze w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, zgodności technicznej i dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Normy umożliwiające spełnienie tych wymagań są zawarte w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności. W zakresie nieuregulowanym w TSI stosuje się tzw. „Listę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego”.

„Lista Prezesa UTK” zawiera krajowe specyfikacje techniczne i dokumenty normalizacyjne, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei. Lista zawiera wymagania zarówno dla całych podsystemów kolejowych, jak i pojedynczych wyrobów. Obecnie obowiązuje wydanie ze stycznia 2017 r.

Producenci wyrobów powinni pamiętać, że wyrób powinien spełniać wymagania w dniu jego wprowadzenia do obrotu (np. sprzedaży). Dotyczy to także wyrobów ocenianych na zgodność z wymaganiami „Listy Prezesa UTK”, dla których konieczne jest uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu i wystawienie deklaracji zgodności z typem. Nie jest tutaj istotne, że świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane zostało w oparciu o wymagania wcześniej obowiązujące. W przypadku zmiany „Listy Prezesa UTK” producenci wyrobów powinni ustalić, czy produkowane przez nich wyroby spełniają nowe wymagania. Jeżeli nie, konieczne będzie ich dostosowanie. Nie oznacza to jeszcze konieczności uzyskania nowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. Zależne jest to od spełnienia  przesłanek określonych w § 21 rozporządzenia w sprawie dopuszczania do eksploatacji. Reasumując, prawidłowo wystawiona deklaracja zgodności z typem wyrobu kolejowego musi zawierać oświadczenie o zgodności z obowiązującymi na dzień wprowadzenia wyrobu do obrotu .

Producenci podsystemów, czy wykonawcy inwestycji działający na zlecenie zarządców infrastruktury również muszą mieć na uwadze aktualnie obowiązujące wymagania, które muszą spełniać produkowane przez nich podsystemy. Jeżeli cały podsystem ma spełniać wymagania zasadnicze to wymagania te spełniać muszą poszczególne urządzenia i budowle, które są instalowane i budowane.

Wykonawca modernizacji musi się więc upewnić, że jego dostawca urządzeń i budowli deklaruje (w deklaracji zgodności z typem) spełnienie aktualnych wymagań zawartych w Liście Prezesa UTK.

Spełnienie właściwych, aktualnych wymagań jest weryfikowane przez jednostki notyfikowane w procesie weryfikacji WE podsystemu, a następnie w ramach nadzoru rynku przez Prezesa UTK przy wydawaniu zezwolenia na dopuszczenie podsystemu do eksploatacji .

Odwołania prawne:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei

Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

do góry