Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozdzielność rachunkowa – wytyczne dla przedsiębiorców kolejowych

12.12.2018

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przedstawia wytyczne określające dobre praktyki, które ułatwią spełnienie ustawowego obowiązku przedsiębiorcom kolejowym. Rozdzielna rachunkowość powinna być prowadzona w przedsiębiorstwach, które jednocześnie są przewoźnikiem kolejowym i zarządcą infrastruktury lub operatorem obiektu infrastruktury usługowej.

Wytyczne powstały po przeprowadzeniu badania zachowania rozdzielności rachunkowej przez wybranych przedsiębiorców kolejowych. Określają one dobre praktyki i pożądany zakres informacji w celu zapewnienia rozdzielności rachunkowej wymaganej przepisami ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wytyczne zawierają m.in. rekomendacje w zakresie dostosowania (aktualizacji) Polityki rachunkowości i wdrożenia procedur kontroli wewnętrznej, propozycje sposobów alokacji poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, a także rekomendacje i wzory dotyczące sporządzenia informacji finansowej regulacyjnej/sprawozdania finansowego regulacyjnego.

Obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości regulacyjnej dotyczy zarządców, przewoźników kolejowych i operatorów obiektów infrastruktury usługowej, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 3b - 3d, art. art. 36g ust. 1 i art. 37 ust. 3-8 ustawy o transporcie kolejowym i art. 58 i 58a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej UTK.

 

 

 

do góry