Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

OC przewoźników często wyższe niż wymagane

07.11.2018

Urząd Transportu Kolejowego sprawdził, w jaki sposób przewoźnicy kolejowi spełniają obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na odpowiednią kwotę. Prawie połowa przedsiębiorców, u których minimalne zabezpieczenie to równowartość w złotych 2 ,5 mln euro, ubezpieczyło się na wyższą kwotę.

 UTK przeanalizował poziom ubezpieczenia przewoźników kolejowych. Po wejściu w życie nowych przepisów uległ on znacznej poprawie. W grupie, w której występuje  obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kwotą stanowiącą równowartość w złotych 2,5 mln euro, blisko połowa (44%) przewoźników posiada ubezpieczenie na kwotę wyższą od minimalnych wymagań. Z tego  8% posiada ubezpieczenie powyżej 50 mln zł, a 36% ubezpieczyło się na kwoty powyżej minimalnej, ale nie przekraczające 50 mln zł.  

Przewoźnicy pasażerscy ubezpieczeni na kwoty powyżej 50 mln zł realizują ponad 70% pracy przewozowej, podczas gdy w ruchu towarowym ubezpieczeni w tej grupie realizują niespełna 15% pracy przewozowej. Dlatego rekomendowane jest, aby poziom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostosowany był do rodzaju i wielkości prowadzonych przewozów.

Porównując stan ubezpieczeń przed i po wejściu w życie zmian w przepisach znaczenie wzrosły kwoty ubezpieczeń. W 2017 r. 63% przewoźników było ubezpieczonych na kwoty poniżej 10 mln zł. W tym roku poniżej tej kwoty polisy OC ma tylko 4% przewoźników.

Prezes UTK rekomenduje aby kwoty ubezpieczeń były wyższe niż minimalne sumy gwarancyjne wskazane w przepisach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego (§ 3 ust. 2) kwoty ubezpieczenia ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski pierwszy raz w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Jednocześnie w umowach ubezpieczenia, które zostały zawarte w euro, należy wskazać  informacje o kursie, jaki zostanie zastosowany do ustalania kwoty polisy.  W innym przypadku ubezpieczenie może nie spełniać wymogu minimalnej sumy gwarancyjnej.

Szczegóły dostępne są w opracowaniu UTK „Badanie poziomu zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych”.

 

 

do góry