Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady wystawiania deklaracji zgodności z typem

17.10.2018

Zasady potwierdzania za zgodność z typem wyrobów regulują przepisy ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia 720. Nie przewidują one możliwości wystawienia deklaracji zgodności z typem (potwierdzenia zgodności z typem) pod nadzorem Prezesa UTK. Dlatego wydane 19 maja 2016 r., zmodyfikowane 26 października 2016 r. „Stanowisko Prezesa UTK w sprawie potwierdzenia zgodności wyrobu z typem” jest nieaktualne.

Przepisy ustawy o transporcie kolejowym przewidują obowiązek wystawiania deklaracji zgodności z typem dla kolejnych egzemplarzy wyrobów wprowadzanych do obrotu, dla których uzyskano już świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu. Zasady wystawiania deklaracji zgodności z typem opisuje stanowisko Prezesa UTK w sprawie wyrobów posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu w innym zakresie niż wynika to z rozporządzenia 720 (zaktualizowanego 21 lutego 2018 r.). Wymagania w tym obszarze dotyczą wyłącznie typów wyrobów wskazanych w rozdziale 3 rozporządzenia 720. Przykładowo deklarację zgodności z typem należy wystawić dla rozjazdu kolejowego, ale już nie dla toru kolejowego czy kozła oporowego, gdyż te dwa ostatnie wyroby nie figurują w wykazie.

Na rynku nadal funkcjonują świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane na czas nieokreślony przed wejściem w życie obecnych przepisów. W świadectwach tych może znajdować się zapis o konieczności potwierdzania zgodności wyrobu z typem pod nadzorem Prezesa UTK. Potwierdzanie zgodności z typem w tym trybie nie znajduje już uzasadnienia wobec kompleksowego uregulowania tej materii w przepisach ustawy o transporcie kolejowym i rozporządzenia 720. Jeżeli wyrób znajduje się na liście z rozdziału 3 rozporządzenia 720, wówczas wymagane jest zastosowanie procedury zgodnie z rozporządzeniem 720. Jeżeli danego wyrobu brak na tej liście nie jest wymagane sporządzanie deklaracji zgodności z typem, nawet jeżeli na dany wyrób dawniej wystawione zostało świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu. W żadnym przypadku natomiast nie jest już wymagane potwierdzanie za zgodność z typem pod nadzorem Prezesa UTK.

Odwołania prawne:

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.) -  „ustawa o transporcie kolejowym”.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych z 13 maja 2014 r. (Dz. U., poz. 720) - „rozporządzenie 720”.
do góry