Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PKP powinny poprawić regulamin i zmienić wysokość opłat za dostęp do stacji

12.10.2018

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nakazał PKP S.A. wprowadzenie zmian w Regulaminie dostępu do stacji pasażerskiej i opłatach pobieranych za dostęp do stacji. Po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym operatorzy dworców mogą pobierać od przewoźników opłaty za korzystanie ze stacji pasażerskich. Jednak wymagane jest opisanie obiektów i zapewnienie odpowiedniego standardu, w tym dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Prezes UTK wydał decyzję, w której nakazał PKP S.A. wprowadzenie zmian w „Regulaminie dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej – stacji pasażerskiej”. PKP ma prawo pobierać opłaty za dostęp do stacji, jednak zdaniem Prezesa UTK wewnętrzne regulacje zarządcy wymagają poprawy. Chodzi m.in. o cennik, w którym do opłaty błędnie wliczano powierzchnię nie służącą odprawie podróżnych, czy różnicowano opłaty za dostęp do stacji tej samej kategorii w zależności od województwa. Dodatkowo PKP do opłaty wliczyły koszty dworców, które już nie znajdują się w jej zarządzie i stacje położone przy liniach objętych całkowitą przerwą w ruchu.

W ocenie Prezesa UTK Regulamin nie zawiera pełnych informacji na temat zarządzanych przez PKP stacji pasażerskich. Brakuje w nim charakterystyki wprowadzonych kategorii stacji pasażerskich. To jest istotne, ponieważ od kategorii stacji zależna jest wysokość opłat. W Regulaminie nie ma informacji, jakie usługi są świadczone przez PKP na poszczególnych dworcach i jakie są warunki techniczne dostępu do stacji. Nie ma również informacji o możliwości bezkolizyjnego dostępu z poziomu powierzchni przeznaczonej dla odprawy podróżnych (zarządzanej przez PKP) na perony (zarządzane przez PKP PLK) dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Regulamin powinien także zawierać informacje, że dany obiekt zarządzany jest przez kilku operatorów, ze wskazaniem elementów za które odpowiedzialny jest konkretny operator.

10 grudnia 2017 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1923), które wprowadziły regulacje dotyczące udostępniania obiektów infrastruktury usługowej, w tym stacji pasażerskich. Stacją pasażerską jest obiekt infrastruktury usługowej obejmujący dworzec kolejowy lub perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego. Operatorzy stacji pasażerskich zostali zobligowani do opracowania regulaminu dostępu do stacji, w którym powinni określić udostępniane obiekty, zakres usług, szczegółowe warunki techniczne oraz wysokość opłat. Na mocy tych przepisów PKP, w których zarządzie jest większość dworców kolejowych, mogą pobierać od przewoźników opłaty za dostęp do stacji pasażerskich.

Wydana decyzja jest nieprawomocna. Jawna treść decyzji została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry