Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Potwierdzenie spełnienia wymogu dotyczącego dobrej reputacji przez licencjonowanych przewoźników

08.10.2018

Licencjonowani przewoźnicy kolejowi nie mają już obowiązku dostarczania co dwa lata do Urzędu Transportu Kolejowego zaświadczeń o niekaralności członków swoich organów zarządzających. Po zmianie przepisów UTK sam może zweryfikować „dobrą reputację” m.in. dzięki dostępowi do Krajowego Rejestru Karnego.

Po wejściu w życie  w 2017 roku nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym w zakresie licencjonowania przewoźnika kolejowego nie ma już potrzeby przedkładania co dwa lata przez członków organu zarządzającego licencjonowanego przewoźnika kolejowego zaświadczeń wydanych przez właściwy sąd o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne. Prezes UTK może samodzielnie weryfikować niekaralność osób zarządzających, uzyskał bowiem dostęp do Krajowego Rejestru Karnego.

Na przedsiębiorcach dopiero wnioskujących o wydanie licencji nadal spoczywa obowiązek złożenia wszystkich dokumentów określonych w art. 46 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym.

Przypominamy, że zgodnie z art. 49 ust 2 ustawy o transporcie kolejowym w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości w zakresie spełniania przez przewoźnika kolejowego warunków określonych w licencji lub wymagań wynikających z ustawy, Prezes UTK może dokonać kontroli przewoźnika kolejowego w tym zakresie.

Odwołania prawne:

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1923)
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117)

 

 

do góry