Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Duże wzrosty w przewozie kruszywa i węgla

07.09.2018

W pierwszym półroczu 2018 r. koleją przewieziono o 9,7 mln ton towarów więcej niż przez pierwsze sześć miesięcy roku 2017 r. Za taką zmianę odpowiadają głównie wzrosty w przewozach w grupie rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa oraz w grupie węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny. Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane dotyczące przewozów poszczególnych grup towarowych w II kwartale 2018 r.

Porównując rok do roku w pierwszym półroczu 2018 r. wzrosła o 8,5% masa przewiezionych towarów i o 12,9 % praca przewozowa. I kwartał tego roku to wzrosty odpowiednio o 14 % masy i 18,4 % pracy przewozowej, a w przypadku II kwartału masa przewiezionych ładunków była wyższa o ponad 3,5%, a praca przewozowa o ponad 8%.

W pierwszym półroczu udział grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny wyniósł pod względem masy 39,8 %, a pracy przewozowej 27,1%. Udział  grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa (jako pozostałe produkty klasyfikowane jest np. kruszywo) kształtował się na poziomie 28% masy i 29,9%, pracy przewozowej, a grupy koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej oraz gazy wytwarzane metodami przemysłowymi odpowiednio 10,9% i 15,4%. Udział tych trzech grup w całości rynku wyniósł ponad 78 % pod względem masy i blisko 72,4% wg pracy przewozowej.

W pierwszym półroczu 2018 r. głównie wzrósł przewóz w grupie rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa. Porównując do analogicznego okresu roku ubiegłego przewieziono ponad 7 mln ton (26%) więcej towarów zakwalifikowanych do tej grupy, a wykonana praca przewozowa była większa o ponad 1,9 mld ton-km (28%). W przypadku grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny przewieziono więcej o blisko 2,3 mln ton (5%), a wykonana praca przewozowa była wyższa o blisko 0,8 mld ton-km (11%).  O blisko 0,6 mln ton (12%) wzrosła również masa przewiezionych towarów z grupy metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń), a praca przewozowa była wyższa o blisko 0,1 mld ton-km (8%).

W stosunku do I półrocza 2017 r. wzrosty nastąpiły m.in. w grupach: drewno wyroby z drewna i korka, słomy, papier i wyroby z papieru, wyroby poligraficzne oraz nagrania ( o 16% wg masy oraz 27% wg pracy przewozowej); sprzęt transportowy (9% wg masy, 17% wg pracy przewozowej). Widocznym jest również wzrost podstawowych parametrów w przewozach grupy puste opakowania, w której przewoźnicy klasyfikują głównie przewóz próżnych kontenerów. Masa towarów przewiezionych w ramach tej grupy wzrosła o 18%, a praca przewozowa o 12%). W przypadku grupy towarów zakwalifikowanych jako towary nieidentyfikowalne przez przewoźników wzrost wyniósł 23% wg masy przewiezionych towarów wzrosła o 23% , a praca przewozowa o 20%.

Szczegółowe dane dotyczące przewozów wg grup towarowych za I i II kwartał 2018 r. dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Analizy i monitoring rynku > Statystyka przewozów towarowych.

Klasyfikacja używana w sprawozdaniach statystycznych dotyczących przewozów grup towarów pochodzi z Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1304/2007 z 7 listopada 2007 r.

do góry