Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarte konsultacje Listy Prezesa UTK

05.09.2018

Trwają prace nad aktualizacją Listy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych umożliwiających spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (tzw. Listy Prezesa UTK). UTK rozpoczął konsultacje, do których zaprasza zainteresowanych przedstawicieli rynku kolejowego.

Potrzeba aktualizacji Listy Prezesa UTK wynika z konieczności jej uzupełnienia o rozwiązania ujęte w stanowisku dotyczącym specyfikacji technicznych mających zastosowanie w procesie weryfikacji pojazdów szynowo-drogowych.

Lista Prezesa UTK powinna zostać także uzupełniona o  zmienne narodowe (parametry odzwierciedlające przepisy ruchowe na poszczególnych krajowych sieciach kolejowych dla całego obszaru oddziaływania systemu ERTMS/ETCS) i inne wymagania krajowe dla ETCS (np. polskiego tłumaczenia trybów pracy ETCS). Ponadto w Liście Prezesa UTK powinny zostać jasno wyodrębnione wymagania dla pojazdów szerokotorowych.

Do Prezesa UTK wpłynęły ponadto postulaty o doprecyzowanie wymagań zgodnie z normą PN-EN14363:2016-04 Kolejnictwo -- Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne oraz o doprecyzowanie wymagań dotyczących badań oświetlenia wewnętrznego pojazdów specjalnych. Ze zgłoszeń już przekazanych wynika także konieczność doprecyzowania wymagań z zakresu krajowych urządzeń bezpiecznej kontroli jazdy, w tym także w odniesieniu do pojazdów specjalnych.

Przy okazji aktualizacji listy zachęcamy do zgłaszania potrzeby innych aktualizacji, które powinny być ujęte w Liście Prezesa UTK. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń przygotowany zostanie projekt zmian, który zostanie poddany kolejnym konsultacjom.

Lista Prezesa UTK ma zastosowanie do weryfikacji wszystkich projektów do których nie stosuje się technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI). Obecnie obowiązuje Lista Prezesa UTK z 27 stycznia 2017r. ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Infrastruktury.

Prosimy o zgłaszanie uwag w formie elektronicznej na adres e-mail utk@utk.gov.pl z wykorzystaniem załączonego formularza zgłaszania uwag. W razie pytań dotyczących procesu aktualizacji Listy Prezesa UTK prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Departamentu Techniki i Wyrobów pod numerem tel. 22 749 15 30.

Na uwagi czekamy do 31 października br.

do góry