Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w 2017 r.

31.07.2018

Liczba pasażerów przekraczająca 300 mln osób i wzrost przewozów towarowych o ponad 8 procent – tak wygląda obraz polskiego rynku transportu kolejowego w „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r.” przygotowanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

W roku 2017 z usług kolei skorzystało ponad 303,6 mln podróżnych. Był to  kolejny rok inwestycji taborowych i zmian jakościowych obsługi podróżnych. Przewoźnicy i zamawiający przykładali większą wagę do wymagań interoperacyjności. Z punktu widzenia pasażera zauważalne jest np. dostosowanie taboru do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyniki przewozów towarowych również nastrajają optymistycznie. Przewoźnicy towarowi przetransportowali 239,9 mln ton ładunków, co stanowiło wzrost o ponad 7,9% w porównaniu do 2016 r. Miniony rok jest  kolejnym z dynamicznym wzrostem przewozów intermodalnych. Pod względem masy zwiększyły się one o ponad 14%.

- Rok 2017 można nazwać czasem rekordów na kolei. Pozytywne trendy obserwowaliśmy zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych. Wyniki przewozów towarowych wskazują, że przełamana została tendencja spadkowa. Poza wzrostem masy przewiezionych towarów pierwszy raz od 2013 r. zanotowano wzrost przychodów z działalności operacyjnej przewoźników towarowych. – we wstępie do „Sprawozdania” stwierdził Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Od połowy 2017 r. na wielu odcinkach rozpoczęły się inwestycje infrastrukturalne. Wymagają one właściwej koordynacji działań zarządców oraz przewoźników. Prowadzone prace mają doprowadzić do skrócenia czasów przejazdów, podniesienia bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz likwidacji barier utrudniających przewóz ładunków.

„Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 r.” obejmuje rynek przewozów pasażerskich i towarowych oraz zagadnienia związane z infrastrukturą i taborem kolejowym. Dokument przedstawia rynek transportu kolejowego w 2017 r. Pozwala na prześledzenie trendów i wskazanie zmian,  w których rynek rozwija się szybko, a które parametry wskazują na stabilizację  lub spadki. Raport odnosi się również do rynku europejskiego, pokazując warunki transportu kolejowego w Polsce na tle innych państw .

Sprawozdanie powstało w oparciu o dane przekazywane UTK przez podmioty rynku kolejowego i stanowi uzupełnienie oraz poszerzenie bieżących statystyk, analiz i publikacji. Osobny raport na temat bezpieczeństwa ruchu kolejowego zostanie opublikowany do końca sierpnia 2018 r.

Dokument można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Transportu Kolejowego.

do góry