Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Budowa i modernizacja dworców przyjaznych dla niepełnosprawnych - stanowisko Prezesa UTK

06.07.2018

Zarządcy dworców powinni zapewnić pełną funkcjonalność infrastruktury dworcowej i peronowej dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Podczas budowy, modernizacji czy odnowieniu muszą współpracować z jednostkami certyfikowanymi. Nie mają jednak obowiązku występowania o zezwolenie na dopuszczenie obiektu do eksploatacji – informuje w swoim stanowisku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Zapewnienie swobodnej podróży koleją dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się jest jednym z podstawowych praw pasażerów. TSI PRM zawiera wymagania, których spełnienie jest obowiązkowe przy budowie nowych dworców kolejowych oraz modernizacji i odnowieniu dworców istniejących. Wymagania obejmują elementy stacji związane z koleją, między innymi drzwi wejściowe, perony, strefy dostępu, punkty usługowe, toalety i systemy informacyjne. Elementy te stanowią część stacji i podlegają ocenie zgodnie z właściwymi Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), w tym TSI PRM.

Podczas budowy, odnowienia i modernizacji dworców kolejowych weryfikacja spełnienia wymagań zasadniczych wynikających z TSI PRM powinna być prowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej i potwierdzona certyfikatem weryfikacji WE podsystemu. Na podstawie dokumentów przygotowanych przez jednostkę notyfikowaną wykonawca inwestycji czy inwestor jest zobowiązany wystawić deklarację weryfikacji WE podsystemu. Natomiast na zarządcy dworca kolejowego nie ciąży obowiązek uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu, jak również obowiązek zgłaszania modernizacji i odnowień. Jednak wymagane jest przekazanie zgłoszenia do Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostką notyfikowaną o rozpoczęciu weryfikacji WE podsystemu.

Szczegółowy opis zagadnienia można znaleźć w Stanowisku Prezesa UTK w sprawie zakresu stosowania TSI PRM przy budowie, odnowieniu i modernizacji dworców kolejowych.

W ubiegłym roku na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego opracowana została Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania. Zadaniem publikacji jest pomoc w udzieleniu odpowiedzi na pytania, jak projektować dworce oraz intermodalne węzły przesiadkowe, aby służyły wszystkim użytkownikom, bez względu na ich ograniczenia w mobilności i percepcji.

do góry