Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Badanie zachowania rozdzielności rachunkowej

02.07.2018

Urząd Transportu Kolejowego przystępuje do badania zachowania rozdzielności rachunkowej przez przedsiębiorców kolejowych. Celem badania jest określenie dobrych praktyk oraz przygotowanie wytycznych dostosowania do ustawowych wymogów dotyczących rozdziału rachunkowości.

Wybrani przedsiębiorcy kolejowi zostali zaproszeni na spotkanie konsultacyjne z wykonawcą badania rozdzielności rachunkowej. Przesłanką doboru reprezentatywnej grupy jest udział w rynku kolejowym, zakres działalności lub indywidualna specyfika każdego z wybranych przedsiębiorców. Umożliwi to wykonawcy badania przekrojową charakterystykę rachunkowości podmiotów rynku kolejowego.

Przedsiębiorstwa kolejowe, które np. jednocześnie są przewoźnikiem kolejowym i zarządcą infrastruktury lub operatorem obiektu infrastruktury usługowej, są zobowiązane do prowadzania rozdzielnej rachunkowości. Polega to m.in. na wyodrębnieniu w księgach rachunkowych operacji dla każdego rodzaju działalności/każdego rodzaju przewozów. Takie prowadzenie księgowości ma pozwolić na monitorowanie zakazu przenoszenia finansowania ze środków publicznych na poszczególne rodzaje usług (zgodnie z art. 5 ust. 3c i 3d, art. 36g ust. 1 i art. 37 ust. 3-8 ustawy o transporcie kolejowym oraz art. 58 i 58a ustawy o publicznym transporcie zbiorowym).

Prezes UTK jest uprawniony do przeprowadzania audytów lub inicjowania audytów zewnętrznych w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących rozdziału rachunkowości. Jest on też upoważniony do uzyskiwania informacji na temat rachunkowości w stopniu umożliwiającym weryfikację poprawności jej prowadzenia. Kompetencje Prezesa w tym zakresie obejmują zarządców, operatorów obiektów infrastruktury usługowej oraz przewoźników kolejowych lub innych przedsiębiorców wykonujących lub integrujących różne rodzaje transportu kolejowego lub zarządzanie infrastrukturą.

 

do góry