Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Decyzje w sprawie stawek za dostęp do infrastruktury

27.06.2018

Czterech zarządców infrastruktury kolejowej otrzymało pozytywne decyzje w sprawie zatwierdzenia cenników na rozkład 2018/2019. Nadal toczą się postępowania wszczęte z wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Prezes UTK zatwierdza cennik dostępu do infrastruktury w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej lub manewrowej. Pozytywne decyzje zostały wydane dla zarządców: Euroterminal Sławków Sp. z o.o. (opłata podstawowa i manewrowa), Cargotor sp. z o.o. (opłata podstawowa i manewrowa), Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu (opłata podstawowa) oraz Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe „Betrans” sp. z o.o. (opłata manewrowa). Jawne wersje decyzji są publikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

W dalszym ciągu toczą się postępowania w sprawie zatwierdzenia projektów cenników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. W pierwszym przypadku wniesienie przez zarządcę modyfikacji projektu cennika uruchomiło na nowo bieg 90-dniowego terminu na rozstrzygnięcie. Prezes UTK ma czas do 22 sierpnia na wydanie decyzji. W przypadku PKP SKM termin ten upływa 16 lipca i jest to związane z koniecznością doprecyzowania treści wniosku oraz złożenia dodatkowych dokumentów.

Umorzono postępowania administracyjne wobec operatorów obiektów infrastruktury usługowej Śląskie Centrum Logistyki S.A. oraz Exila sp. z o.o. z powodu wycofania wniosków. Część przedsiębiorstw uznanych za zarządców lokalnej infrastruktury kolejowej niemającej strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego, może podjąć decyzję o niestosowaniu przepisów ustawy dotyczących zatwierdzania cennika. Z uprawnienia tego skorzystali: Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o., Infra Silesia S.A., Kopalnia Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o. oraz PMT Linie Kolejowe sp. z o.o.

Z kolei zarządcy Pomorska Kolej Metropolitarna S.A., CTL Maczki-Bór S.A. oraz Track Tec S.A. poinformowali o rezygnacji z opracowania cennika na rozkład jazdy pociągów 2018/2019 (na podstawie art. 33 ust 22 ustawy o transporcie kolejowym) i o stosowaniu cennika obowiązującego w czasie funkcjonowania rozkładu jazdy 2017/2018.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego kontroluje poprawność ustalania i pobierania przez zarządcę opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej. Odpowiada za zgodność z przepisami projektu cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników. Celem jest równe traktowanie wszystkich przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury oraz poprawność ustalania stawek dostępu.

 

do góry