Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór do Komitetu Odwoławczego

13.06.2018

Jednym z ważnych elementów IV Pakietu Kolejowego będzie powołanie Komitetu Odwoławczego. Ma on rozstrzygać spory między Agencją Kolejową Unii Europejskiej (ERA), a organami krajowymi lub między poszczególnymi Krajowymi Władzami Bezpieczeństwa (w Polsce to Urząd Transportu Kolejowego). Komitet Odwoławczy zaczyna pracę za rok, a Komisja Europejska prowadzi nabór ekspertów.

Kandydat na Członka Komitetu:

 • musi posiadać obywatelstwo kraju członkowskiego lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • nie powinien być zatrudniony w Agencji Kolejowej (ERA) lub nie powinien być z nią w konflikcie interesów;
 • musi wykazywać się znajomością jednego z oficjalnych języków Unii na poziomie C1/C2 oraz dobrą znajomością (co najmniej B2) innego oficjalnego języka UE;
 • musi posiadać wykształcenie wyższe na poziomie uniwersyteckim w dziedzinie transportu lub prawa albo wystarczające doświadczenie zawodowe w tych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa kolejowego oraz interoperacyjności.

Doświadczenie zawodowe w tym przypadku określa się jako co najmniej pięcioletnia praca w jednej z poniższych specjalności:

 • dopuszczenia do eksploatacji - wiedza i/lub doświadczenie w zakresie procedur wydawania zezwoleń dla pojazdów oraz interoperacyjności. Wiedza na temat certyfikacji, zgodności WE i procedur weryfikacji WE będzie dodatkowym atutem;
 • Jednolite Certyfikaty Bezpieczeństwa - wiedza i/lub doświadczenie w zakresie certyfikatów bezpieczeństwa i ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Znajomość TSI będzie dodatkowym atutem;
 • ERTMS - wiedza na temat ERTMS, a dokładniej wdrażania przytorowego ERTMS określonego w dyrektywie (UE) 2016/797 będzie wymagana w przypadku wyboru jednego z członków Komitetu. Znajomość TSI będzie dodatkowym atutem.

Z naboru wyłączone są m.in. osoby, które:

 • są w stanie upadłości lub likwidacji, zawarli ugodę z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą lub są przedmiotem postępowania w tych sprawach;
 • posiadając uprawnienia do reprezentacji, podejmowania decyzji lub kontroli zostały skazane za przestępstwo dotyczące ich działalności zawodowej;
 • są winne poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego w dowolny sposób, w tym na mocy decyzji Europejskiego Banku Inwestycyjnego i organizacji międzynarodowych;
 • nie wypełniają swoich zobowiązań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub podatków;
 • zostały skazane prawomocnym wyrokiem za nadużycie finansowe, korupcję, udział w organizacji przestępczej, pranie pieniędzy lub jakąkolwiek inną nielegalną działalność, jeżeli taka nielegalna działalność szkodzi finansowo Unii;
 • podlegają karze administracyjnej za wprowadzenia w błąd unijnej instytucji podczas postępowania o udzielenie zamówienia;
 • mają konflikt interesów w związku z umową; Konflikt interesów mógłby powstać w szczególności w wyniku interesów ekonomicznych, związków politycznych lub narodowych, więzi rodzinnych lub emocjonalnych lub jakiegokolwiek innego powiązania lub wspólnego interesu.

Umowa będzie obowiązywała od połowy 2019 roku i może trwać maksymalnie 4 lata z możliwością jednokrotnego przedłużenia. Komitet będzie się składać z przewodniczącego i sprawozdawcy, którzy biorąc udział w postępowaniu otrzymują wynagrodzenie w wysokości 700 EUR za dzień pracy, maksymalnie 18 000 EUR w przypadku rozpatrywania pojedynczej sprawy. Członkowie Komitetu i zastępcy przydzieleni do postępowania odwoławczego lub arbitrażowego otrzymują wynagrodzenie w wysokości 600 EUR za dzień, maksymalnie 9 000 EUR w przypadku pojedynczej sprawy.

Każdy z ekspertów, oprócz honorariów za udział w posiedzeniach będzie otrzymywał stałe wynagrodzenia oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2018 r.

Szczegóły dostępne są w dokumencie opublikowanym na stronie  Komisji Europejskiej.

 

 

do góry