Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy pakiet rozporządzeń Komisji Europejskiej

12.06.2018

W bazie aktów prawnych Unii Europejskiej (EUR-Lex) opublikowano cztery rozporządzenia określające warunki wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz autoryzacji bezpieczeństwa w ramach IV pakietu kolejowego.

Rozporządzenia te zastąpią obecnie obowiązujące przepisy dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa cz. A i B, autoryzacji bezpieczeństwa oaz nadzoru nad funkcjonowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem. Określają one m.in. tryb wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa, zarówno w sytuacji gdy wniosek zostanie złożony do Agencji, jak i do Prezesa UTK. Opisują wymogi i kryteria, jakie muszą spełniać systemy zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury oraz sposoby nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK. Opublikowano również rozporządzenie regulujące opłaty pobierane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej podczas wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. 

Rozporządzenia będą obowiązywać w krajach członkowskich Unii Europejskiej od 16 czerwca 2019 r. lub od 16 czerwca 2020 r. Termin późniejszy dotyczy tych krajów, które przedłużyły okres transpozycji dyrektywy UE 2016/798[1] do przepisów krajowych. W Polsce decyzja o terminie transpozycji nie została jeszcze podjęta.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/761 z 16 lutego 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/762 z 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/763 z 9 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/764 z 2 maja 2018 r. w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i warunków ich płatności

 

 

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei

do góry