Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy towarów wg grup towarowych

07.06.2018

Porównując dane przewozów w pierwszym kwartale 2018 r. do ubiegłego rekordowego roku, widać znaczący wzrost w większości grup ładunków. Największy dotyczy grupy rudy metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa, zwłaszcza kruszyw.

Przewoźnicy przewieźli blisko 61,9 mln ton , tj. o 14% więcej masy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Praca przewozowa wyniosła w tym okresie ponad 14,3 mld ton-km i wzrosła o ponad 18%. Blisko 80%  towarów przewiezionych w I kwartale 2018 r. stanowiły ładunki z grup węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny (41% ), rudy metali, i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa (27,3%), koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej oraz gazy wytwarzane metodami przemysłowymi (10, 8%). Przewóz kruszyw, piasku, żwiru i glin w grupie rud metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa stanowił ponad 70%, a w łącznej masie prawie 20%. W stosunku do I kwartału roku ubiegłego to wzrost ponad 80%.

Udziały towarów z grupy metale, wyroby metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) oraz z grupy chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, paliwo jądrowe wyniósł odpowiednio 4,2% i 3,9 %.

Masa przewiezionych ładunków w grupach: towary mieszane bez spożywczych, towary nieidentyfikowalne oraz pozostałe towary minimalnie spadła i wyniosła ponad 4,2 mln ton. Znacząco wzrosła masa przewiezionych produktów spożywczych, wyrobów włókienniczych, a także drewna i wyrobów pochodnych – łącznie ponad 100 tys. ton więcej niż w I kwartale ubiegłego roku.

Udziały trzech najważniejszych grup według pracy przewozowej wynoszą blisko 73%, na co składają przewozy węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego (28,5%), rud metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa (29,2)%, koksu, brykietów, produktów rafinacji ropy naftowej oraz gazów wytwarzanych metodami przemysłowymi (15,1%.)

Nastąpił znaczny wzrost średniej odległości transportu towarów. W niektórych przypadkach jest to wynik nowych połączeń na duże odległości, m.in. do portów morskich czy terminali tranzytowych powiązanych z ideą Nowego Jedwabnego Szlaku.  Modernizacje linii kolejowych również generują zwiększone przewozy takich materiałów, jak kruszywa, ale często  z tego powodu występuje konieczność pokonywania dłuższych tras.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Analizy i monitoring rynku > Statystyka przewozów towarowych.

 

do góry