Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK PRZECIWKO PLADZE KRADZIEŻY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

12.04.2012

W związku z nasilającym się procederem kradzieży i dewastacji infrastruktury kolejowej, będącym jednym z czynników wpływających na bezpieczeństwo oraz jakość świadczonych usług przewozowych, Urząd Transportu Kolejowego zbadał skalę zjawiska w Polsce oraz podjął działania zapobiegające szerzącej się patologii.

W 2011 roku zaobserwowano znaczący wzrost przestępstw związanych z kradzieżami infrastruktury kolejowej. W 2011 roku w sieci kolejowej zarządzanej przez wszystkich zarządców infrastruktury zarejestrowano 3 729 kradzieży oraz 1 468 dewastacji. W porównaniu z rokiem 2010 ich liczba wzrosła analogicznie o 48,6% i 14,2%. Straty zarządców infrastruktury z tego tytułu wyniosły około 20 mln złotych, o blisko 100% więcej niż w roku poprzednim. Liczne kradzieże i dewastacje miały bezpośredni wpływ na opóźnienia pociągów. Według danych przekazanych przez zarządców infrastruktury łączna liczba pociągów opóźnionych w 2011 roku wyniosła 16 081, z tego ponad 70,1% stanowiły pociągi pasażerskie. Liczba pociągów opóźnionych wzrosła w porównaniu z rokiem 2010 o blisko 50%.  Kradzieże dotyczą w głównej mierze elementów sterowania ruchem kolejowym (SRK) 70,26%, elementów sieci trakcyjnej 14,39%, urządzeń łączności 8,3% oraz elementów linii kolejowych 6,9%.

 

Liczba zarejestrowanych i wykrytych zdarzeń związanych z kradzieżą oraz dewastacją w wyniku podjętych prób kradzieży, elementów infrastruktury kolejowej.

  liczba zarejestrowanych liczba wykrytych wykrywalność straty w mln zł liczba pociągów opóźnionych
w wyniku kradzieży lub dewastacji
kradzieży dewastacji kradzieży dewastacji kradzieży dewastacji pasażerskich towarowych
dane 2009 1 809 1 303 162 236 8,96% 18,11% 9,986 6 417 2 070
2010 2 509 1 286 325 241 12,95% 18,74% 10,306 8 403 2 326
2011 3 729 1 468 502 248 13,46% 16,89% 19,898 11 288 4 793
wzrost/
spadek
2010/2009 38,70% -1,30% 100,62% 2,12% 4,00% 0,63% 3,21% 30,95% 12,37%
2011/2010 48,62% 14,15% 54,46% 2,90% 0,51% -1,85% 93,07% 34,33% 106,06%

 

Rodzaje elementów infrastruktury kolejowej, będące przedmiotem kradzieży.

elementy infrastruktury udział kradzieży poszczególnych elementów infrastruktury wzrost/spadek liczby kradzieży
2009 2010 2011 w 2010 roku w 2011 roku
urządzenia sterowania ruchem kolejowym (SRK) 62,94% 68,90% 70,26% 28,50% 61,53%
elementy sieci trakcyjnej 23,25% 12,80% 14,39% -35,36% 78,01%
urządzenia łączności 7,20% 10,76% 8,40% 75,41% 23,68%
elementy linii kolejowej 6,61% 7,54% 6,96% 33,93% 46,22%

 

Zwalczanie kradzieży i dewastacji wpisuje się w zakres działania Grupy Roboczej ds. kradzieży infrastruktury działającej przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w której od listopada 2011 roku czynnie uczestniczą przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego. Prace Grupy dotyczą szerzącego się problemu kradzieży i dewastacji, między innymi infrastruktury kolejowej, w tym: trakcyjnej, kablowej, telekomunikacyjnej i sygnałowej. Grupa ma na celu podjęcie pilnych działań:

  • zmierzających do wprowadzenia zmian legislacyjnych, w tym Kodeksu Karnego, dzięki którym możliwe będzie skuteczniejsze karanie sprawców kradzieży i dewastacji,
  • dotyczących realizacji ogólnopolskiej kampanii informacyjnej w mediach, zwiększającej zaangażowanie społeczeństwa w reagowaniu na przestępstwa kradzieży i akty wandalizmu,
  • wykorzystujących rozwiązania stosowane w innych krajach Unii Europejskiej w celu zwalczania i przeciwdziałania przestępczości przeciwko mieniu zarządców,
  • poszerzających współpracę z organami ścigania.

Urząd Transportu Kolejowego zwraca się z prośbą o zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii oraz rozwiązań, mających na celu ograniczenie liczby kradzieży i dewastacji elementów infrastruktury kolejowej. Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres: kradzieze@utk.gov.pl.

do góry