Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Opłata skarbowa związana z pełnomocnictwem i prokurą

16.05.2018

Każdorazowe złożenie dokumentu podpisanego przez pełnomocnika przedsiębiorstwa lub prokurenta wymaga złożenia oryginału lub odpisu pełnomocnictwa oraz opłacenia opłaty skarbowej.

Do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wpływają dokumenty podpisywane przez pełnomocników przedsiębiorstwa lub prokurentów. W takim przypadku należy dołączyć dokument stwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz dokonać opłaty w wysokości 17 zł od każdego pełnomocnictwa. Obowiązek taki nakłada ustawa o opłacie skarbowej.

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do każdej czynności przed organem administracji publicznej, w którym bierze udział pełnomocnik strony lub prokurent. W przypadku realizacji obowiązku ustawowego (np. składania sprawozdania przez pełnomocnika) należy również przedstawić dokument ustanawiający daną osobę pełnomocnikiem przedsiębiorstwa.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z mocy prawa od chwili złożenia w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.  Jednak brak opłaty nie wpływa na ważność udzielonego pełnomocnictwa lub prokury i nie wstrzymuje biegu prowadzonego postępowania administracyjnego. Składający wniosek lub pełnomocnictwo ma obowiązek dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej lub jego uwierzytelnioną kopię nie później niż 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Jeżeli opłata skarbowa nie została wniesiona, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest zobowiązany do przekazania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową. Zagadnienie to dotyczy wszystkich postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego.

Akty  prawne:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. poz. 1330)


 

do góry