Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja zaleceń z Raportów PKBWK wydanych w 2017 r.

20.03.2018

UTK rozpoczął coroczne zbieranie informacji o realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. 1 kwietnia 2018 r. mija ustawowy termin składania informacji przez autoryzowanych zarządców infrastruktury, certyfikowanych przewoźników kolejowych oraz przedsiębiorców odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów. Dla ułatwienia przekazania danych urząd uruchomił internetowy formularz.

Prezes UTK w połowie marca 2018 r. przekazał zalecenia do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego. Adresaci pism powinni w nieprzekraczalnym, wynikającym z ustawy o transporcie kolejowym (art. 28l ust. 10), terminie do 1 kwietnia 2018 r. przekazać informacje o podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach zmierzających do realizacji zaleceń PKWBK wydanych w 2017 roku, a więc zaleceń z Raportu rocznego za 2016 r., Raportu PKBWK/01/2017, PKBWK/02/2017, PKBWK/03/2017 oraz PKBWK/05/2017.

Dla ułatwienia spełnienia tego obowiązku UTK przygotował jeden wspólny formularz dla wszystkich raportów dostępny pod adresem pkbwk.utk.gov.pl.

Wypełniony formularz należy również wysłać do UTK.

Informacja o realizacji zaleceń

Odpowiedzi na powyższe zalecenia należy przekazać w dwóch formach:

 1. wypełniony formularz, który jest dostępny na stronie internetowej UTK pod linkiem pkbwk.utk.gov.pl oraz
 2. zapisany/wydrukowany i podpisany formularz przesłany przez ePUAP lub pocztą tradycyjną. Po wysłaniu formularza przez stronę www wygenerowany zostanie nr ID. Formularz z nadanym nr ID należy podpisać i wysłać do urzędu w jeden z wybranych sposobów:
  1. za pomocą platformy ePUAP jako pismo ogólne do Urzędu Transportu Kolejowego z załączonym formularzem. Powinien on być podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. w formie papierowej przesłanej na adres korespondencyjny Urzędu Transportu Kolejowego: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Ważne, aby wydrukowaną informację podpisać zgodnie z reprezentacją określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osoby upoważnione na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa.

Dla każdego z zaleceń należy udzielić następujących informacji:

 1. opis podjętych działań;
 2. określenie procedur lub instrukcji wykorzystanych do przeprowadzenia analizy systemu zarządzania (w przypadku, gdy podmiot nie posiada wdrożonego systemu zarządzania należy wykorzystać dostępne regulacje wewnętrzne adekwatne do rodzaju podmiotu) pod kątem realizacji zaleceń;
 3. systemowe działania, które zostały lub zostaną podjęte w celu realizacji zaleceń minimalizujące poziom ryzyka w transporcie kolejowym;
 4. etap realizacji:
 • nie dotyczy (należy wskazać przyczynę braku realizacji zalecenia);
 • w trakcie realizacji (należy podać w zwięzłej formie, jakie działania zostały podjęte przez przedsiębiorstwo, a jakie oczekują jeszcze na realizację, podać planowany harmonogram realizacji z wyznaczoną ostateczną datą wdrożenia zalecenia);
 • zrealizowano (należy podać w zwięzłej formie, jakie działania zostały podjęte przez przedsiębiorstwo, wskazując ostateczny termin, w którym zostało zrealizowane zalecenie oraz wymienić dowody podjętych działań);
 • podjęto działania alternatywne (należy wskazać działania alternatywne, które przedsiębiorstwo podjęło lub podejmie w danym obszarze wraz z terminem, w którym działania zostały lub zostaną wdrożone);

e. stopień zaawansowania realizacji (0-100%);

f. datę realizacji.

W przypadku zaznaczenia opcji „nie dotyczy” należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.

Częściowo lub całkowicie zapisany formularz można ponownie edytować na tym samym komputerze. Możliwość zapisania formularza w przeglądarce na okres 7 dni istnieje dzięki wykorzystaniu tzw. „cookies”. Wyczyszczenie cookies w przeglądarce spowoduje utratę wcześniej wprowadzonych danych.

Po kliknięciu przycisku „wyślij” ankieta zostanie wysłana do Urzędu. Połączenie z serwerami UTK jest szyfrowane, a wszystkie wpisane dane przekazywane są w bezpieczny sposób. W linii adresu powinna pojawić się ikona kłódki, a sam adres powinien zaczynać się od liter https://

Przed wysłaniem wersji papierowej bądź wersji elektronicznej przez platformę ePUAP proszę się upewnić że formularz ma nadany numer ID. Jest on automatycznie nadawany po kliknięciu przycisku wyślij do UTK. Dopiero wydrukowana wersja formularza z nadanym numerem ID będzie stanowiła wykonanie obowiązku podmiotu związanego z zaleceniami.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Departamentem Monitorowania i Bezpieczeństwa (tel. 22 749 14 60) lub za pomocą poczty elektronicznej: utk@utk.gov.pl.

Ponieważ w tym roku 1 kwietnia przypada w niedzielę, a 2 kwietnia jest również dniem wolnym od pracy, ostatnim dniem na przedstawienie informacji jest 3 kwietnia 2018 r. W przypadku wysłania informacji za pośrednictwem Poczty Polskiej (operatora wyznaczonego do pełnienia powszechnych usług pocztowych) liczy się data nadania (stempla pocztowego).

do góry