Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W 2017 roku wzrosły przewozy większości grup ładunków

23.02.2018

W ubiegłym roku masa przewiezionych towarów wzrosła o 7,9% w porównaniu z rokiem 2016. Jednak wzrosty wyglądały różnie w poszczególnych grupach towarów. O ponad 15 % zwiększyły się przewozy rudy metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa. W grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny wzrost wyniósł blisko 6%.

Rok 2017 oznaczał dla większości przewoźników znaczne zwiększenie przewozów. Na wielkość przewozów nie miały negatywnego wpływu zamknięcia torowe. Za to na dobre wyniki przewozowe wpływ miały takie czynniki jak realizacja kontraktów handlowych związanych z branżą energetyczną, czy duże zapotrzebowanie ze strony branży hutniczej na materiały tradycyjnie przewożone koleją. Wzrosła też ilość przewożonych produktów rafinacji ropy naftowej, a nadal popularne były przewozy na potrzeby branży budowlanej. Zauważalny był także dalszy rozwój segmentu przewozów intermodalnych.

W 2017 r. grupa węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny stanowiła blisko 40,5% (niecałe 97,1 mln ton) wg masy ogółu przewożonych ładunków oraz niecałe 27,5% (niecałe 15,1 mld ton-km) wg pracy przewozowej. Drugie miejsce pod względem udziału to: rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa wynoszącym odpowiednio 25,9% (ponad 62,2 mln ton) oraz 27,6% (ponad 15,1 mld ton-km) wg masy i pracy przewozowej. Grupa: koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej zanotowała udział wg masy11,5% (blisko 27,6 mln ton) oraz 16,1% (ponad 8,8 mld ton-km) wg pracy przewozowej. Te trzy grupy stanowiły blisko 78% w masie i ponad 71% w pracy przewozowej ogółu przewożonych towarów.

 

W porównaniu z latami ubiegłymi udziały podstawowych grup towarów zmieniły się nieznacznie. Jednak w 2017 r. odnotowano znacznie większe ilości przewiezionych ładunków w ramach samych wybranych grup. W grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny przewieziono o ponad 5 mln ton więcej (ponad 5,8%) w grupie rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa - o ponad 8,4 mln ton (15,7%), a w grupach: towary mieszane, bez spożywczych; towary nieidentyfikowalne; pozostałe towary ponad 1,4 mln ton więcej, co oznacza wzrost o ponad 9%. W wartościach bezwzględnych wiele grup ładunków zanotowało znaczne wzrosty przewiezionej masy i zrealizowanej pracy przewozowej.

W ostatnich latach w niewielkim stopniu zmieniał się  udział poszczególnych grup w ogólnej masie i pracy przewozowej. Transport kolejowy był wykorzystywany zarówno w celu obsługi pociągów z ładunkami masowymi, ale również jako coraz ważniejsza część przewozów ładunków w składach rozproszonych, kontenerach czy pociągach złożonych z różnego typu wagonów. Wzrost tych drugich pokazuje, że kolej może być nie tylko środkiem transportu towarów masowych, ale też świadczyć przewóz towarów, których obecnie większość przewożona jest transportem samochodowym.

Szczegółowe dane  dotyczące przewozów wg grup towarowych za wszystkie cztery kwartały 2017 r. dostępne są na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Analizy i monitoring rynku > Statystyka przewozów towarowych.

 

do góry