Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kto może reprezentować ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów?

15.02.2018

Informacje o planowanych szkoleniach i egzaminach na licencję i świadectwo maszynisty oraz o wynikach tych egzaminów powinny być przekazywane do Prezesa UTK przez osoby upoważnione do działania w imieniu podmiotu przekazującego informacje. Urząd prosi, aby do końca lutego zaktualizować wykaz osób upoważnionych.

 

Szkolenia i egzaminy na licencję maszynisty

Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia i egzaminowania ma obowiązek pisemnego powiadamiania Urzędu Transportu Kolejowego o:

  • terminie rozpoczęcia i zakończenia szkolenia na licencję maszynisty oraz miejscu jego przeprowadzenia, nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia,
  • liczbie uczestników szkolenia na licencję maszynisty, nie później niż w dniu jego rozpoczęcia,
  • terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu w celu uzyskania licencji maszynisty, składzie komisji egzaminacyjnej oraz o liczbie egzaminowanych, nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Kopia protokołu z egzaminu w celu uzyskania licencji maszynisty powinna być przekazana przez ośrodek w terminie 14 dni od dnia jego sporządzenia. Każde powiadomienie jak również świadectwo zdania egzaminu powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu przekazującego dane.

Osoba uprawniona powinna legitymować się pełnomocnictwem lub też być osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub równoważnej ewidencji działalności gospodarczej.

Egzaminy na świadectwo maszynisty

W przypadku egzaminów na świadectwo maszynisty należy powiadomić pisemnie Prezesa UTK o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu oraz o liczbie egzaminowanych, nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Kopię protokołu egzaminu należy przekazać do Prezesa UTK w terminie 14 dni od dnia sporządzenia. Powiadomienia i informacje powinny być przekazywane przez osoby uprawnione do reprezentacji ośrodka. Osoba uprawniona powinna również legitymować się pełnomocnictwem lub też być osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub równoważnej ewidencji działalności gospodarczej.

W związku z tym prosimy o aktualizację do końca lutego br. wykazu osób upoważnionych do wykonywania tych czynności, wraz z pełnomocnictwami podpisanymi zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w KRS.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa prosimy wnieść opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego. Opłata od każdego pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Przy prowadzeniu działalności regulowanej w zakresie ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów należy stosować przepisy zawarte w:

  1. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2014 r., poz. 211 z późn. zm.);
  2. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. z 2014 r., poz. 212 z późn. zm.).

 

do góry