Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja zaleceń z Raportu Rocznego PKBWK za 2016 r.

12.12.2017

UTK rozpoczął zbieranie informacji o realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przekazał zalecenia z Raportu Rocznego PKBWK za 2016 rok. Trafiły one do autoryzowanych zarządców infrastruktury, certyfikowanych przewoźników kolejowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM).

Prezes UTK na początku grudnia 2017 r. przesłał zalecenia do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego. Adresaci pism powinni do 3 stycznia 2018 r. przekazać informacje o realizacji zaleceń PKWBK. Dla ułatwienia UTK przygotował formularz dostępny pod linkiem pkbwk.utk.gov.pl. Po wysłaniu wypełnionego formularza w wersji elektronicznej należy go wydrukować, podpisać zgodnie z reprezentacją podmiotu określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osoby upoważnione na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa oraz wysłać jego papierową wersję do UTK.

Wypełniony formularz można również wysłać do UTK za pomocą platformy ePUAP. Po zalogowaniu się na swoje konto użytkownik powinien wybrać pismo ogólne do Urzędu Transportu Kolejowego, załączyć wypełniony formularz  i podpisać go swoim profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zalecenia PKBWK

Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wydała cztery zalecenia.

  1. Przewoźnicy kolejowi i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych w ramach posiadanych systemów zarządzania podejmą działania mające na celu zmniejszenie liczby zdarzeń spowodowanych rozerwaniem pociągu.

Zalecenie dotyczy wszystkich certyfikowanych przewoźników kolejowych oraz wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych, które są wskazane jako ECM dla pojazdów kolejowych w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych.

2. Zarządcy infrastruktury kolejowej podejmą działania mające na celu minimalizację przyczyn i zapobieganie powstawania zdarzeń oraz poprawy organizacji w usuwaniu skutków tych zdarzeń na przejazdach kolejowo – drogowych i przejściach w poziomie szyn przez zarządcę infrastruktury kolejowej i służby ratownicze, przez wprowadzenie dodatkowych znakowań indentyfikacyjnych dla skrzyżowań w poziomie szyn, zawierających niezbędne informacje dla operatora numeru alarmowego 112.

Zalecenie dotyczy wszystkich autoryzowanych zarządców infrastruktury.

3. Zarządcy infrastruktury kolejowej podejmą działania mające na celu zmniejszenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Szczególnie do zwiększającej się liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A, B i D zarządcy infrastruktury kolejowej podejmą odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z funkcjonującymi systemami zarządzania bezpieczeństwem (SMS). Zarządcy powinni zakończyć realizację postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Zalecenie dotyczy wszystkich autoryzowanych zarządców infrastruktury i dotyczy przejazdów kolejowo-drogowych wszystkich kategorii - A, B, C i D. Zadaniem zarządców jest również przedstawienie harmonogramu działań krótko i długoterminowych z określeniem planowanych terminów realizacji

4. Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej podejmą działania mające na celu zmniejszenie liczby zdarzeń spowodowanych wyprawieniem, przyjęciem lub jazdą pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej niezabezpieczonej drodze przebiegu lub niewłaściwej obsłudze sterowania ruchem kolejowym.

Zalecenie obowiązuje certyfikowanych przewoźników kolejowych oraz autoryzowanych zarządców infrastruktury.

Informacja o realizacji zaleceń

Do formularza należy wpisać następujące dane:

  1. opis podjętych działań;
  2. określenie procedur lub instrukcji wykorzystanych do przeprowadzenia analizy systemu zarządzania (w przypadku, gdy podmiot nie posiada wdrożonego systemu zarządzania należy wykorzystać dostępne regulacje wewnętrzne adekwatne do rodzaju podmiotu) pod kątem realizacji zaleceń;
  3. systemowe działania, które zostały lub zostaną podjęte w celu realizacji zaleceń, które minimalizują poziom ryzyka w transporcie kolejowym;
  4. etap realizacji:
  • nie dotyczy (należy wskazać przyczynę braku realizacji zalecenia);
  • w trakcie realizacji (należy podać w zwięzłej formie, jakie działania zostały podjęte przez przedsiębiorstwo, a jakie oczekują jeszcze na realizację, podać planowany harmonogram realizacji z wyznaczoną ostateczną datą wdrożenia zalecenia);
  • zrealizowano (należy podać w zwięzłej formie, jakie działania zostały podjęte przez przedsiębiorstwo, wskazując ostateczny termin, w którym zostało zrealizowane zalecenie oraz wymienić dowody podjętych działań);

podjęto działania alternatywne (należy wskazać działania alternatywne, które przedsiębiorstwo podjęło lub podejmie w danym obszarze wraz z terminem, w którym działania zostały lub zostaną wdrożone);

e. stopień zaawansowania realizacji (0-100%);

f. datę realizacji.

Należy pamiętać, że w przypadku zaznaczenia opcji „nie dotyczy” należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.

Częściowo lub całkowicie zapisany formularz można ponownie przywołać do edycji na tym samym komputerze. Możliwość zapisania formularza w przeglądarce na okres 7 dni istnieje dzięki wykorzystaniu tzw. „cookies”, czyli zapamiętania go w pamięci przeglądarki internetowej. Wyczyszczenie cookies w przeglądarce spowoduje utratę wcześniej wprowadzonych danych. Dla wypełnianego formularza istnieje możliwość wydruku przed kliknięciem przycisku „wyślij”. Z obu podanych funkcji można skorzystać jednocześnie.

Po kliknięciu przycisku „wyślij” ankieta zostanie wysłana do Urzędu. Połączenie z serwerami UTK jest szyfrowane, a wszystkie wpisane dane przekazywane są w bezpieczny sposób. W linii adresu powinna pojawić się ikona kłódki, a sam adres powinien zaczynać się od liter https://

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisać zgodnie z reprezentacją podmiotu określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osoby upoważnione na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa i przesłać do 3 stycznia 2018 r. na adres Urzędu Transportu Kolejowego: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Wypełniony formularz można również wysłać do UTK za pomocą platformy ePUAP. Po zalogowaniu się na swoje konto użytkownik powinien wybrać pismo ogólne do Urzędu Transportu Kolejowego, załączyć wypełniony formularz  i podpisać go swoim profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przed wysłaniem wersji papierowej bądź wersji elektronicznej przez platformę ePUAP proszę się upewnić że formularz ma nadany numer ID. Jest on automatycznie nadawany po kliknięciu przycisku wyślij do UTK. Dopiero wydrukowana wersja formularza z nadanym numerem ID będzie stanowiła wykonanie obowiązku podmiotu związanego z zaleceniami.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Departamentem Bezpieczeństwa Kolejowego tel. 22 749 14 60 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem utk@utk.gov.pl.

 

do góry