Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Duże wzrosty przewozów w większości grup ładunków

08.12.2017

Struktura ładunków przewożonych koleją w pierwszych trzech kwartałach tego roku nie uległa znaczącym zmianom. Wzrosła natomiast masa przewiezionych towarów. W grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny wzrost wyniósł prawie 5 mln ton (czyli o 7%)., w grupie rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa - o 7 mln ton (o 17%), a w grupach: towary mieszane, bez spożywczych; towary nieidentyfikowalne; pozostałe towary prawie o 1,5 mln ton więcej.

Pierwsze trzy kwartały 2017 r. charakteryzowały się znacznie większymi przewozami w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływ na dobre wyniki przewozowe związany był w głównej mierze ze stabilnym wzrostem przewiezionej masy w większości grup ładunków. W dalszym ciągu przewozy grup towarów określanych jako ładunki odgrywają najważniejszą rolę w przewozach towarów na kolei. Łączny udział grup: węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny; rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa; koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej w ogólnych wartościach przewozu towarów to ponad 77,6% wg masy (137,2 mln ton) i blisko 70,1% wg pracy przewozowej (28,5 mld ton-km).

Udział poszczególnych grup w ogólnej masie i pracy przewozowej pozostaje zbliżony do tego z  analogicznego okresu 2016 r. Jedynie w grupie rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa udział wg masy wzrósł o ponad 1,8 pkt. proc. W innych grupach różnica w udziałach wg masy nie przekroczyła 1 pkt. proc. Większe zmiany w udziałach poszczególnych grup miały miejsce w pracy przewozowej. Tutaj w stosunku do ubiegłego roku największy wzrost udziału został odnotowany dla grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa – 3,1 pkt. proc., a największy spadek miał miejsce w grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny (o 2,3 pkt. proc.).

Trzeci kwartał 2017 r. charakteryzował się przewozem wyższym o ponad 4,4 mln ton w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, na co w znaczącej mierze wpływ miał wzrost przewozu towarów z grupy rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa ( więcej o 3, 3 mln ton), zwłaszcza w zakresie przewozu kruszyw, piasku, żwiru i glin (2, 6 mln ton). Wzrost miał miejsce m.in. również w przewozie węgla (0,3 mln ton) , metali, wyrobów metalowe gotowe (z wyłączeniem maszyn i urządzeń) (niecałe 0,4 mln ton) oraz surowców wtórnych (0,2 mln ton).

Zapraszamy do zapoznania się z danymi dotyczącymi przewozów wg grup towarowych za I-III kwartał 2017 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Analizy i monitoring rynku > Statystyka przewozów towarowych.

 

 

do góry