Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Skarga Kolei Wielkopolskich na odmowę przydzielenia tras przez PKP PLK – decyzja Prezesa UTK

29.11.2017

Zarządca infrastruktury nie miał podstawy prawnej do odmowy przyjęcia wniosków o przydzielenie tras pociągów. Taki wniosek płynie z decyzji wydanej przez Prezesa UTK. Decyzja ta obliguje PKP PLK do przyjęcia wniosków Kolei Wielkopolskich o przydzielenie zdolności przepustowej i zapewnienie komunikacji zastępczej.

Koleje Wielkopolskie złożyły do Prezesa UTK skargę na PKP Polskie Linie Kolejowe. Zarządca odrzucił wnioski przewoźnika o przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładzie jazdy 2017/2018 w ośmiu relacjach na trasie pomiędzy Poznaniem a Kutnem. Przyczyną odmowy było planowane zamknięcie odcinków linii na czas remontu.

W decyzji wskazano, że zarządca powinien cofnąć odmowę rozpatrzenia wniosków. Dodatkowo ustalono wytyczne obowiązujące w takich przypadkach. Zgodnie z nimi PKP PLK powinny przyjąć i rozpatrzyć wnioski przewoźnika oraz przydzielić trasy pociągów w rocznym rozkładzie jazdy 2017/2018. Natomiast w przypadkach zamknięć torowych, rozumianych jako ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury kolejowej z przyczyn leżących po stronie zarządcy infrastruktury, powinna zostać zapewniona komunikacja zastępcza na zasadach określonych w regulaminie sieci 2017/2018.

Zgodnie z ustawą transporcie kolejowym, gdy zarządca odmówi rozpatrzenia wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej lub odmówi jej przydzielenia, aplikant może złożyć skargę do Prezesa UTK. Może on stwierdzić, że odmowa nie wymaga żadnych zmian, wymaga modyfikacji albo cofnięcia. Zarządca powinien działań zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji.

Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod poz. 53.

do góry