Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przejazdy dzieci z niepełnosprawnością – korzystanie z ulgi 78%

25.10.2017

Dzieciom, młodzieży i studentom z niepełnosprawnością w pociągach do szkoły, na uczelnię i do ośrodków leczniczych przysługuje ulga w wysokości 78 proc. Co warto wiedzieć przed podróżą, by uniknąć nieporozumień?

Osoby z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia (w przypadku studentów do ukończenia 26 roku życia) mogą korzystać z ulgi 78% na przejazdy koleją między miejscem zamieszkania, a placówką oświatową lub uczelnią. Ulga taka przysługuje również przy przejazdach do placówki, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, np. do zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej czy na turnus rehabilitacyjny (tam i z powrotem) itp. Można wtedy korzystać z ulgi 78% na bilet jednorazowy lub miesięczny. Ulga ta jest oznaczana skrótem „DN/OP”.

Podczas kontroli biletowej uprawniony powinien przedstawiać dokumenty potwierdzające pobieranie nauki (legitymację przedszkolną, szkolną lub studencką) oraz niepełnosprawność, a w przypadku przejazdów do miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych również skierowanie. Kasjer nie ma prawa do kontroli dokumentów, ale może pomóc nam upewnić się, że posiadane dokumenty wystarczą do korzystania z ulgi. Co ważne, kasjer nie może uzależniać sprzedania biletu od okazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub określającego cel podróży (np. skierowania).

Dziecku może towarzyszyć w podróży jedna osoba - rodzic lub opiekun, któremu również przysługuje prawo do ulgi 78%. Osoba towarzysząca może kupić jednak wyłącznie bilet jednorazowy. Przepisy nie przewidują możliwości zakupu ulgowego biletu miesięcznego przez rodzica lub opiekuna.

Osoba towarzysząca ma także prawo do ulgowego powrotu po odwiezieniu dziecka do placówki oraz do ulgowego przejazdu po odbiór dziecka. Należy jednak zawczasu zadbać o odpowiednie zaświadczenie wydane przez placówkę, wg wzoru MI-1/2002 (lub skierowanie do placówki).

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 ze zm.)

par. 3-4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810)

 

do góry