Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przypomnienie o uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych

28.03.2012

W związku z sygnałami docierającymi do Urzędu Transportu Kolejowego dotyczącymi nierespektowania przez drużyny konduktorskie legitymacji osób niepełnosprawnych z kodem „h” lub „O” , Prezes UTK zwraca uwagę, że przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2011 Nr 243, poz. 1444) w § 8.1 lit. b) precyzują, że dokumentem poświadczającym uprawnienia do ulgowego przejazdu osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku jest „legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ”.

W tym przypadku uprawnionymi organami wydającymi legitymacje są komisje orzekające w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Komisje te wydawały orzeczenia i legitymacje wpisując tzw. kod przyczyny niepełnosprawności zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. W przypadku osób z dysfunkcją narządu wzroku, przed wprowadzeniem kodu „04-O”, stosowane były kody „h” i „O”. Zatem każde ważne orzeczenie i legitymacja z kodem „h” lub „O”, wydana przez uprawniony organ poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wezwał przewoźników aby w ww. zakresie niezwłocznie dostosowali do obowiązującego prawa swoje wewnętrzne przepisy.

Przypadki wszelkich naruszeń w ww. zakresie należy zgłaszać do Urzędu Transportu Kolejowego

do góry