Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UTK wyjaśnia wątpliwości zarządców infrastruktury

11.10.2017

Urząd Transportu Kolejowego zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami zainteresowanymi metodologią ustalania opłat za dostęp do infrastruktury. Eksperci UTK usystematyzowali wiedzę na ten temat oraz zaprezentowali wzory dokumentów wymagane przy składaniu wniosków o zatwierdzenie sposobu ustalania stawek.

W trakcie spotkania przedstawiciele UTK zwrócili uwagę na konieczność prawidłowego podziału infrastruktury i wyodrębnienia infrastruktury prywatnej lub obiektów infrastruktury usługowej. Opisali zasady i sposób ustalania stawek jednostkowych opłaty podstawowej i manewrowej zgodnie z nowymi regulacjami. Eksperci UTK, na podstawie dotychczasowych postępowań, wskazali także najczęściej powtarzające się błędy i sposoby ich uniknięcia.

Zaprezentowano wzory dokumentów finansowych, które będą wymagane w postepowaniach administracyjnych związanych z zatwierdzaniem projektów cennika w części dotyczącej sposobu ustalenia stawek jednostkowych opłaty podstawowej i manewrowej.

Zarządcy, których wnioski są w trakcie rozpatrywania przez UTK, w najbliższym czasie powinni przedłożyć:

  1. informację o planie działalności gospodarczej zarządcy na 2017 r. i 2018 r., w tym:
    1. charakterystykę działalności biznesowej – opis działalności zarządcy;
    2. opis podstawowych celów  organizacji – plan rozwoju działalności;
    3. plan w zakresie utrzymania infrastruktury;
  2. politykę rachunkowości, plan kont oraz opis (charakterystykę) planu kont zarządcy;
  3. rachunek zysków i strat za 2016 r. według wzoru przygotowanego przez UTK,
  4. zestawienie przychodów oraz kosztów za 2016 r. według wzoru przygotowanego przez UTK.

Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz poznanie problemów, z którymi stykają się zarządcy. W szczególności dotyczy to zarządców bocznic, którzy w związku ze zmianą ustawy o transporcie kolejowym zostali zobowiązani do stosowania przepisów tej ustawy.

Zasady i sposób ustalania stawek jednostkowych opłaty podstawowej i manewrowej są zawarte w ustawie o transporcie kolejowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 755)

Ze strony UTK można pobrać prezentację przedstawioną na spotkaniu oraz wzór rachunku zysków i strat i wzór zestawienia przychodów i kosztów.

do góry