Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowanie w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa

29.09.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa części A i B wobec Zakładów Produkcyjno-Naprawczych Taboru Maszyn i Urządzeń „Tabor” M. Dybowski sp. j.

Kontrola inspektorów UTK wykazała liczne naruszenia w zakresie funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono między innymi:

  • wykonywanie działalności przewozowej niezgodnie z posiadanym certyfikatem bezpieczeństwa – część B;
  • nieusunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli;
  • eksploatowanie zmodernizowanej lokomotywy bez uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego;
  • niewłaściwe utrzymanie pojazdów kolejowych z napędem;
  • niewłaściwy nadzór nad realizacją procesu przewozowego w tym również nad czasem pracy maszynistów;
  • nieprzestrzeganie postanowień rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa i oceny ryzyka i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 352/2009.

Z uwagi na charakter i rozmiar ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości Prezes UTK zdecydował o podjęciu wobec Zakładów Produkcyjno-Naprawczych Taboru Maszyn i Urządzeń „Tabor” M. Dybowski sp. j. działań o charakterze administracyjno-prawnym.

 

 

 

 

do góry