Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata o stanie bezpieczeństwa transportu kolejowego

28.09.2017

Ubiegły rok był najbezpieczniejszym rokiem na kolei od 7 lat. O 9% zmniejszyła się liczba wypadków na liniach kolejowych, a o ponad 25% liczba ofiar śmiertelnych mimo zwiększonej pracy eksploatacyjnej. O tym co zrobić, by jeszcze poprawić bezpieczeństwo na kolei, dyskutowano na zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego debacie „Stan bezpieczeństwa transportu kolejowego w 2016 r.”

Debata odbyła się 27 września 2017 r. na gdańskich targach TRAKO 2017. Przysłuchiwało się jej ponad 70 osób. Debatę otworzył Ignacy Góra, Prezes UTK. Podkreślił, że duży wpływ na bezpieczeństwo na kolei mają czynniki spoza systemu kolejowego. Przywołał przykład zdarzenia sprzed kilku dni w Nowym Dworze Mazowieckim. Autobus wjechał tam na przejazd kolejowy i doszło do kolizji z pociągiem Intercity. Prezes UTK namawiał do proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i wychodzenia naprzeciw zagrożeniom, które mogą się pojawić. - Takie podejście znalazło swój wyraz w organizowanym przez nas konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” – powiedział Ignacy Góra.  - W tegorocznej edycji konkursu swoje prace zgłosiło ponad 50 uczestników rynku kolejowego. Potwierdza to, że chcemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami w zakresie rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa na kolei - dodał. Gości debaty powitał również Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Mówił między innymi o potrzebie podnoszenia świadomości uczestników ruchu drogowego i kolejowego oraz nowych narzędziach jakie otrzymał Prezes UTK do egzekwowania procedur bezpieczeństwa.

Debata rozpoczęła się od prezentacji stanu bezpieczeństwa na koniec sierpnia 2017 r. Większość wskaźników utrzymuje się na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym. ‑ Dlatego tak ważne jest propagowanie rozwoju kultury bezpieczeństwa ‑ podkreślał Michał Zięba, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Kolejowego w UTK. - Prawidłowo rozumiana kultura bezpieczeństwa opiera się przede wszystkim na wysokim poziomie zaufania i szacunku pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą, dlatego musi być kreowana i wspierana przez kierownictwo wyższego szczebla – dodał.

W panelu dyskusyjnym na temat zmian prowadzących do poprawy bezpieczeństwa wzięli udział: Ignacy Góra - Prezes UTK, Włodzimierz Kiełczyński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Andrzej Massel – Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa, Robert Sobczak – Pełnomocnik Zarządu PKP S.A. oraz Marek Wierzbowski – partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Ignacy Góra mówił o znaczeniu odpowiedniego wyszkolenia pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. Zaznaczył, że pozytywną zmianą będzie obowiązek szkolenia na symulatorach dla maszynistów. Poziom wyszkolenia ma - zdaniem Prezesa UTK - ogromne znaczenie, ponieważ w Polsce nie funkcjonują jeszcze systemy zapobiegające popełnieniu błędu przez maszynistę – np. nie zapobiegają przejechaniu za semafor wskazujący sygnał STÓJ. Obecne systemy to SHP i czuwak, które badają jedynie czujność pracownika oraz Radiostop. Szkolenia na symulatorach powinny tez znacznie usprawnić korzystanie z tego zabezpieczenia.  Zdaniem Ignacego Góry obecnie wśród maszynistów i dyżurnych ruchu często nie ma świadomości, w jakich sytuacjach powinno użyć się Radiostopu.

Włodzimierz Kiełczyński, odpowiedzialny w PKP PLK za bezpieczeństwo podkreślał, że poprawy wymaga przede wszystkim bezpieczeństwo na przejazdach. Zarządca infrastruktury rozpoczął oznakowanie przejazdów tak, by za pośrednictwem numeru 112 każdy mógł wstrzymać ruch pociągów w sytuacji zagrożenia (np. gdy samochód zablokuje się na przejeździe). Dużą poprawę bezpieczeństwa mają przynieść też ogromne inwestycje budujące wiadukty czy tunele w miejsce klasycznych przejazdów, a istniejące zyskują nowe zabezpieczenia. Istotne jest też techniczne wsparcie człowieka - system wsparcia dyżurnego ruchu czy szkolenia na symulatorach.

Robert Sobczak mówił o bezpieczeństwie z punktu widzenia pasażera. Pierwszy jego kontakt z koleją to dworzec, na którym powinien czuć się bezpiecznie. Przedstawiciel PKP zapewnił, że planowana jest modernizacja prawie 200 dworców. Każdy będzie miał swoją kategorię, która pozwoli ustandaryzować procedury bezpieczeństwa. Istotna jest także rola Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych – punkt kontaktowy mający na celu poprawę bezpieczeństwa na dworcach.

O wyzwaniach stojących przed jednostkami notyfikowanymi mówił Andrzej Massel. Podkreślił on rolę, jaką odgrywają w procesie inwestycyjnym. Stwierdził, że skala inwestycji jest ogromna, a rola jednostki notyfikowanej nie ogranicza się tylko do stwierdzenia na papierze zgodności z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności. Zdaniem zastępcy dyrektora Instytutu Kolejnictwa to właśnie po stronie jednostek notyfikowanych leży pełna odpowiedzialność za miarodajność wszelkich badań potwierdzających zgodność z TSI.

Prof. Marek Wierzbowski mówił o możliwych ograniczeniach proceduralnych, które mogą utrudnić inwestycje poprawiające bezpieczeństwo. Zauważył, że system regulacji prawnych w tej dziedzinie jest bardzo skomplikowany, a do tego bywa sprzeczny, co sprawia trudności przy prowadzeniu inwestycji. Podkreślał też, że często przy planowaniu inwestycji zbyt mały nacisk kładzie się na zabezpieczenie przed coraz groźniejszymi zagrożeniami związanymi z nowoczesną techniką,  na przykład zagrożenie cyberatakami.

W debacie uczestniczyło ponad 70 zaproszonych gości. Patronat medialny nad spotkaniem objęły: Rynek Kolejowy, Kurier Kolejowy, Raport Kolejowy oraz Polska Gazeta Transportowa.

Prezentacha o stanie bezpieczeństwa na kolei

  • Prezes UTK Ignacy Góra wita przybyłych na debatę
  • Prezes UTK wita zgromadzonych
  • Gości debaty powitał również Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
  • Uczestnicy debaty
do góry