Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowanie w sprawie zawieszenia certyfikatu ECM spółce Feroco

14.09.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zawieszenia certyfikatu podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) spółce Feroco S.A..

Prowadzone czynności kontrolne wykazały liczne naruszenia w zakresie obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. Inspektorzy UTK w trakcie kontroli stwierdzili brak wykonania określonych w dokumentacji systemu utrzymania czynności utrzymaniowych.

Wynikiem tych działań było wyłączenie z eksploatacji 23 wagonów towarowych z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Ponadto stwierdzono m.in.:

  • brak dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów, na podstawie których wydano certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie;
  • niepowiadomienie organu certyfikującego (Prezesa UTK) o istotnych zmianach organizacyjnych mających zasadniczy wpływ na realizację zadań ECM;
  • nieposiadanie aktualnej, dostosowanej do organizacji, dokumentacji systemu zarządzania utrzymaniem.
do góry