Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Duże wzrosty w przewozie rud metali i węgla

11.09.2017

W pierwszym półroczu 2017 r. znacznie wzrosła masa towarów przewiezionych koleją. To o 10% więcej niż w pierwszej połowie 2016 r. Na ten sukces wpłynęły większe przewozy towarów zaliczanych do tzw. masowych wraz ze stabilnym trendem wzrostu w większości pozostałych grup ładunków.

W pierwszym półroczu udział grup towarowych najważniejszych dla polskiego sektora kolejowego wyniósł odpowiednio pod względem masy i pracy przewozowej: 41,2 % i 27,5% w grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny; w grupie rudy metali, i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa 24,1% i 26,4%, a dla grupy, koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej oraz gazy wytwarzane metodami przemysłowymi - 11,7% i 16,3%.

Udział tych trzech grup w całości rynku wyniósł 77,0% odpowiednio pod względem masy i 70,2%  - pracy przewozowej.

Po pierwszym półroczu struktura udziału poszczególnych grup w ogólnej masie i pracy przewozowej jest zbliżona do tej z ubiegłego roku. W wartościach bezwzględnych wybrane grupy towarów odnotowały duże wzrosty pod względem masy przewiezionych ładunków, jak również pracy przewozowej. 

Największy wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. odnotowała grupa rud metali, produktów górnictwa i kopalnictwa, której wyniki są wyższe o 15,8% i 23,4% odpowiednio pod względem masy i pracy przewozowej.

W stosunku do ubiegłego roku coraz więcej ładunków stanowią te sklasyfikowane do grup związanych z przewozami towarów nieidentyfikowalnych, niesklasyfikowanych w głównych grupach, bądź stanowiące zbiór różnego rodzaju ładunków przewożonych razem np. w kontenerach i nadwoziach wymiennych. Wzrost ten ma odzwierciedlenie w danych dotyczących przewozów intermodalnych. 

Łącznie w grupach: towary mieszane, bez spożywczych; towary nieidentyfikowalne oraz pozostałe towary niesklasyfikowane gdzie indziej; dynamika wzrostu w porównaniu z pierwszym półroczem 2016 r. wyniosła 20,5% i 26,4% odpowiednio pod względem masy i pracy przewozowej. Udział tych trzech grup w ogólnej wartości masy i pracy przewozowej  wyniósł 7,6% i 10%.dla pierwszego półrocza 2017 r.  

Dynamiczny wzrost w zakresie masy miał miejsce również w grupie węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny 10,6%.

Zapraszamy do zapoznania się z danymi dotyczącymi przewozów wg grup towarowych za I-II kwartał 2017 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Analizy i monitoring rynku > Statystyka przewozów towarowych.

do góry